Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kościół jest powołany do otwartości na wszystkie ludy i kultury

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzień dobry!

Księ­ga Dzie­jów Apo­stol­skich opo­wia­da o tym, że św. Paweł po tym prze­mie­nia­ją­cym spo­tka­niu z Jezu­sem został przy­ję­ty przez Kościół Jero­zo­lim­ski za pośred­nic­twem Bar­na­by i zaczął gło­sić Chry­stu­sa. (…) Sło­wo Boże gło­szo­ne jest wszę­dzie. Zaczy­na się ona w następ­stwie sil­nych prze­śla­do­wań (por. Dz 11,19). Ale zamiast powo­do­wać regres ewan­ge­li­za­cji, sta­je się to szan­są na posze­rze­nie pola, na któ­rym moż­na zasiać dobre ziar­no Sło­wa. Chrze­ści­ja­nie nie ule­ga­ją prze­ra­że­niu. Muszą ucie­kać, ale ucie­ka­ją wraz ze Sło­wem, i sie­ją to Sło­wo wszę­dzie.

Paweł i Bar­na­ba po raz pierw­szy przy­by­wa­ją do Antio­chii Syryj­skiej, gdzie zatrzy­mu­ją się przez cały rok, by nauczać i dopo­móc wspól­no­cie w zapusz­cze­niu korze­ni (por. Dz 11,26). (…) Paweł i Bar­na­ba oddzia­łu­ją na ser­ca wie­rzą­cych, któ­rzy tutaj, w Antio­chii, po raz pierw­szy nazy­wa­ni są „chrze­ści­ja­na­mi” (por. Dz 11,26).

Z Księ­gi Dzie­jów Apo­stol­skich wyła­nia się natu­ra Kościo­ła, któ­ry nie jest twier­dzą, lecz namio­tem zdol­nym do posze­rze­nia swo­jej prze­strze­ni (por. Iz 54,2), aby wszy­scy mogli wejść i zapew­nie­nia dostę­pu wszyst­kim. Kościół albo „wycho­dzi” albo nie jest Kościo­łem, albo piel­grzy­mu­je, posze­rza­jąc się nie­ustan­nie, aby wcho­dzi­li do nie­go nowi człon­ko­wie, albo nie jest Kościo­łem. Jest „Kościo­łem otwar­tych drzwi” (Adhort. ap. Evan­ge­lii gau­dium, 46), zawsze otwar­tych drzwi. Kie­dy widzę jakiś kościół tutaj, czy też w innej die­ce­zji, z zamknię­ty­mi drzwia­mi postrze­gam to jako bar­dzo zły sygnał. Kościo­ły powin­ny mieć zawsze drzwi otwar­te, ponie­waż jest to sym­bo­lem tego, czym jest Kościół zawsze otwar­ty. Kościół jest „powo­ła­ny, by był zawsze otwar­tym domem Ojca. […] tak, aby ktoś, kto pra­gnie iść za natchnie­niem Ducha i zbli­ża się, szu­ka­jąc Boga, nie spo­tkał się z chło­dem zamknię­tych drzwi” (tam­że, 47).

Ale teraz poja­wia­ją się pro­ble­my – to nowość drzwi otwar­tych dla pogan. (…) Aby roz­strzy­gnąć tę kwe­stię, Paweł i Bar­na­ba kon­sul­tu­ją się z radą Apo­sto­łów i star­szych w Jero­zo­li­mie i odby­wa się to, co jest uwa­ża­ne za pierw­szy sobór w dzie­jach Kościo­ła. (…) Zgro­ma­dze­nie w Jero­zo­li­mie przed­sta­wia nam waż­ne świa­tło na temat spo­so­bów radze­nia sobie z róż­ni­ca­mi i poszu­ki­wa­nia „praw­dy w miło­ści” (Ef 4,15). (…) Cechą wła­ści­wą syno­dal­no­ści jest obec­ność Ducha Świę­te­go. W prze­ciw­nym razie nie mamy do czy­nie­nie z syno­dal­no­ścią, a wymia­ną zdań, par­la­men­tem, czymś cał­kiem innym.

Pro­śmy Pana, aby umoc­nił we wszyst­kich chrze­ści­ja­nach, a zwłasz­cza w bisku­pach i pre­zbi­te­rach, pra­gnie­nie i odpo­wie­dzial­ność komu­nii. Niech nam dopo­mo­że w życiu dia­lo­giem, słu­cha­niem i spo­tka­niem z brać­mi w wie­rze oraz z tymi, któ­rzy są dale­ko, aby zasma­ko­wać i uka­zać płod­ność Kościo­ła, powo­ła­ne­go do bycia „peł­ną rado­ści mat­ką” wie­lu dzie­ci (por. Ps 113,9).

Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:

Pozdra­wiam ser­decz­nie Pola­ków, a szcze­gól­nie orga­ni­za­to­rów wysta­wy poświę­co­nej kar­dy­na­ło­wi Ada­mo­wi Kozło­wiec­kie­mu, otwar­tej wczo­raj w Papie­skim Uni­wer­sy­te­cie Gre­go­riań­skim. W latach II woj­ny świa­to­wej był więź­niem obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych w Auschwitz i Dachau. Póź­niej ponad 60 lat peł­nił posłu­gę misyj­ną w Zambii. Odważ­nie gło­sił Ewan­ge­lię, nie­złom­nie wal­czył o god­ność i pra­wa dla Afry­ka­nów, ini­cjo­wał budo­wę kościo­łów, szkół, szpi­ta­li i domów opie­ki. Niech dzie­ło tego wybit­ne­go pol­skie­go ewan­ge­li­za­to­ra otwo­rzy nasze ser­ca na potrze­by bra­ci żyją­cych w kra­jach misyj­nych. Z ser­ca wam bło­go­sła­wię.

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 23 paź­dzier­ni­ka br.