Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kościół w służbie Królestwa

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Mówie­nie o Chry­stu­sie jako Kró­lu zda­je się nie odpo­wia­dać ducho­wi naszych cza­sów, tak bar­dzo głę­bo­ko nazna­czo­nych poszu­ki­wa­niem demo­kra­cji, i pozo­sta­je obar­czo­ne pew­ną dwu­znacz­no­ścią. A jed­nak w momen­cie, w któ­rym rodzi­ła się współ­cze­sna demo­kra­cja, papież Pius XI usta­no­wił litur­gicz­ną uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la ency­kli­ką Quas pri­mas (1925 r.). (…) Kościół rze­czy­wi­ście i kon­kret­nie jest na służ­bie Kró­le­stwa: przede wszyst­kim poprzez prze­po­wia­da­nie wzy­wa­ją­ce do nawró­ce­nia, któ­re jest pierw­szą i pod­sta­wo­wą służ­bą na rzecz przy­cho­dze­nia Kró­le­stwa do poje­dyn­czych osób i do ludz­kiej spo­łecz­no­ści. Kościół następ­nie słu­ży Kró­le­stwu, zakła­da­jąc wspól­no­ty chrze­ści­jań­skie oraz Kościo­ły lokal­ne, pro­wa­dząc je nie tyl­ko do doj­rze­wa­nia wia­ry i miło­ści w otwar­ciu się na innych, w służ­bie czło­wie­ko­wi i spo­łe­czeń­stwu, w zro­zu­mie­niu i posza­no­wa­niu ludz­kich insty­tu­cji. Kościół ponad­to słu­ży tak­że Kró­le­stwu, sze­rząc w świe­cie „ewan­ge­licz­ne war­to­ści”, któ­re są wyra­zem Kró­le­stwa i poma­ga­ją ludziom w przyj­mo­wa­niu Boże­go zamia­ru.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. spra­wo­wa­nej w kate­drze poznań­skiej w Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta, 24 XI 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski