Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kreml chce czcić sowieckie zbrodnie

Kreml chce czcić sowieckie zbrodnie/fot. J. Socha

Tego­rocz­ne obcho­dy 80. rocz­ni­cy wybu­chu II woj­ny świa­to­wej obej­dą się bez Rosjan ‒ choć oni są tym obu­rze­ni. „Żad­ne uro­czy­sto­ści poświę­co­ne rocz­ni­com wiel­kiej woj­ny ojczyź­nia­nej czy II woj­ny świa­to­wej, bez udzia­łu nasze­go kra­ju nie mogą być uwa­ża­ne za peł­no­war­to­ścio­we, ponie­waż nie moż­na prze­ce­nić roli nasze­go kra­ju w zakoń­cze­niu II woj­ny świa­to­wej” ‒ powie­dział pod koniec mar­ca Dmi­trij Pie­skow, rzecz­nik Wła­di­mi­ra Puti­na. A MSZ Rosji oświad­czy­ło, że Pol­ska „igno­ru­je logi­kę histo­rycz­ną”.

Jeże­li cze­goś rze­czy­wi­ście prze­ce­nić nie moż­na, to z pew­no­ścią krem­low­skiej bez­czel­no­ści i buty. A jeśli o igno­ran­cję histo­rycz­ną cho­dzi, to może spad­ko­bier­cy ZSRS przy­po­mną sobie, z kim i po co Sta­lin tę woj­nę zaczy­nał.

Zwią­zek Sowiec­ki, któ­ry nie zdo­łał w swo­im dąże­niu do pod­bo­ju Euro­py ani poko­nać Pol­ski w 1920 roku, by połą­czyć się z nie­miec­ki­mi komu­ni­sta­mi, ani roz­nie­cić rewo­lu­cyj­ne­go ognia w Rze­czy­po­spo­li­tej na prze­ło­mie 1925 i 1926 roku, ani stwo­rzyć przy­czół­ka w Hisz­pa­nii w dru­giej poło­wie lat trzy­dzie­stych, dostał szan­sę na powięk­sze­nie impe­rium dopie­ro od Niem­ców, na mocy poro­zu­mie­nia z Hitle­rem 23 sierp­nia 1939 roku.

Pakt Ribbentrop–Mołotow, dia­bel­ska zmo­wa Hitle­ra ze Sta­li­nem zwień­czy­ła mię­dzy­wo­jen­ną taj­ną współ­pra­cę mili­tar­ną obu mocarstw, pro­wa­dzo­ną na mocy umo­wy w Rapal­lo w 1922 roku, i pchnę­ła Euro­pę w pie­kło woj­ny oraz ludo­bój­stwa. Dwa zbrod­ni­cze mocar­stwa roz­po­czę­ły krwa­we eks­pe­ry­men­ty spo­łecz­ne: likwi­do­wa­no całe gru­py spo­łecz­ne lub naro­dy, wyko­rzy­sty­wa­no milio­ny jako siłę robo­czą w obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych i łagrach, pod­ję­to pró­bę wyru­go­wa­nia z życia wia­ry w Boga, by zastą­pić ją kul­tem rasy lub kla­sy. Sojusz sier­pa i mło­ta ze swa­sty­ką, któ­ry zwy­kli­śmy nazy­wać czwar­tym roz­bio­rem Pol­ski, zawa­żył w kon­se­kwen­cji na losach całe­go świa­ta ‒ nie tyl­ko Euro­py.

Taj­ny pro­to­kół do pak­tu o nie­agre­sji z sierp­nia 1939 roku podzie­lił Pol­skę mię­dzy dwóch gra­bież­ców, a kra­je bał­tyc­kie oraz Fin­lan­dię i rumuń­ską Besa­ra­bię ulo­ko­wał w sowiec­kiej stre­fie wpły­wów, otwie­ra­jąc przed ZSRS dro­gę do anek­sji tych obsza­rów.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

Anna Zechen­ter