Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Krzyż nadzieją życia wiecznego

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Dro­ga chrze­ści­jan, któ­ra trwa z poko­le­nia na poko­le­nie, to powrót do Ojca, poprzez zbli­że­nie się do krzy­ża. Ostat­nie wyda­rze­nia poka­zu­ją, że w Pola­kach tkwi prze­ko­na­nie, że tyl­ko w krzy­żu znaj­du­je się nadzie­ja, zba­wie­nie i dzię­ki nie­mu jest moż­li­wa odno­wa serc. Podą­ża­jąc do krzy­ża naśla­du­je się świę­tych, tę dro­gę wyzna­czy­ła Mary­ja. (…) Tam pod krzy­żem Mary­ja doświad­cza­ła w spo­sób naj­bar­dziej głę­bo­ki co to zna­czy, że Jej Syn jest zna­kiem sprze­ci­wu dla świa­ta nie­na­wi­ści, kłam­stwa, obelg i szy­derstw. Mary­ja wcho­dząc w tajem­ni­cę zba­wie­nia prze­ży­ła ogrom­ne cier­pie­nie, ale mimo wszyst­ko trwa­ła przy krzy­żu, dając tym samym świa­dec­two swej mat­czy­nej bli­sko­ści, soli­dar­no­ści z Jezu­sem i wyra­ża­jąc sprze­ciw wobec nie­na­wi­ści i zło­ści, doty­ka­ją­cej Chry­stu­sa. Trwa­jąc pod krzy­żem łączy­ła swe modli­twy z modli­twa­mi Jezu­sa, któ­re wyra­ża­ły proś­bę o prze­ba­cze­nie dla opraw­ców. W ten spo­sób sta­ła się Mat­ką Miło­sier­dzia. (…) Jan Paweł II w swo­im zawo­ła­niu „Totus Tuus”, „Cały Twój, Mary­jo”, pro­sił Mat­kę Bożą, by pro­wa­dzi­ła go do Swe­go Syna i Jego krzy­ża. Papież gło­sił na całym świe­cie praw­dę o Chry­stu­sie – Odku­pi­cie­lu czło­wie­ka, któ­ry na krzy­żu oddał swe życie za ludzi.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. odpra­wio­nej z oka­zji 100-lecia para­fii pw. św. Ste­fa­na w Lip­ni­cy Małej, 15 IX 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski