Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kształtowanie relacji małżeńskiej i rodzinnej

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Czter­dzie­ści lat temu sło­wa Jana Paw­ła II brzmia­ły nie­zwy­kle jasno, wzy­wa­jąc Pola­ków do jed­no­znacz­ne­go sprze­ci­wu wobec mate­ria­li­stycz­nej i ate­istycz­nej wizji czło­wie­ka, któ­rą gło­si­ła obo­wią­zu­ją­ca wów­czas tota­li­tar­na ide­olo­gia mark­si­stow­ska. Dzi­siaj musi­my za wszel­ką cenę trwać przy nauce Chry­stu­sa, zda­jąc sobie spra­wę z tego, że zawie­ra ona w sobie jed­no­znacz­ne „nie” wobec lan­so­wa­nych przez nie­któ­re śro­do­wi­ska ate­istycz­nych ide­olo­gii gen­der i LGBT. Jeśli chce­my oca­lić praw­dę o sobie jako o isto­tach stwo­rzo­nych na obraz i podo­bień­stwo Boga (por. Rdz 1,27–28) i odro­dzo­nych do god­no­ści dzie­ci Bożych dzię­ki śmier­ci i zmar­twych­wsta­niu Chry­stu­sa, musi­my cią­gle wra­cać do słów św. Paw­ła Apo­sto­ła z czy­ta­ne­go dzi­siaj frag­men­tu Listu do Rzy­mian: „Przy­oblecz­cie się w Pana Jezu­sa Chry­stu­sa” (Rz 13,14a). Zna­czy to: przyj­mij­cie ten spo­sób myśle­nia o czło­wie­ku i o jego powo­ła­niu do życia wiecz­ne­go, któ­ry jest zawar­ty w Jego Ewan­ge­lii. Jed­no­cze­śnie zaś w tym Chry­stu­so­wym spo­so­bie myśle­nia o czło­wie­ku musi­my być do koń­ca jed­no­znacz­ni i kon­se­kwent­ni, w myśl Jego słów: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nad­to jest, od Złe­go pocho­dzi” (Mt 5,37).

Frag­ment Listu Paster­skie­go na Adwent 2019 roku, Kra­ków 1 XII 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski