Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Iść za Jezusem z pełną gotowością

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Dla­cze­go Pan Jezus powo­ły­wał na Apo­sto­łów ryba­ków, a nie np. rol­ni­ków, kraw­ców czy szew­ców albo żoł­nie­rzy? Czy tyl­ko dla­te­go, że gło­sze­nie Dobrej Nowi­ny roz­po­czę­ło się nad Jezio­rem Gali­lej­skim? Czy dla­te­go, że krew­ni Jezu­sa byli aku­rat ryba­ka­mi? Czy cho­dzi­ło może o zwy­czaj­nych, pro­stych ludzi, o „malucz­kich”, bied­nych i  nie­wy­kształ­co­nych? Ale prze­cież pro­sty­mi byli rów­nież rol­ni­cy i nie­wol­ni­cy. Cho­dzi­ło raczej o pew­ne przy­mio­ty ryba­ka, nie­zbęd­ne do póź­niej­szej pra­cy apo­stol­skiej; nie­zbęd­ne do poło­wu dusz ludz­kich. Cho­dzi­ło o ludzi cier­pli­wych, wypły­wa­ją­cych z nadzie­ją na połów, zna­ją­cy zwy­cza­je ryb, któ­re pra­gną zło­wić, o ludzi zna­ją­cych łowi­ska, sto­su­ją­cych przy­nę­tę, goto­wych do pod­ję­cia ryzy­ka, odważ­nych i wpra­wio­nych do spro­sta­nia sztor­mom. Wyda­je się jed­nak, iż o wie­le prost­szą odpo­wiedź daje Ewan­ge­li­sta Mate­usz: „kró­le­stwo nie­bie­skie podob­ne jest do sie­ci, zarzu­co­nej w morze” (Mt 13,47). (…) Niech więc Apo­stoł Andrzej uczy wolun­ta­riu­szy iść za Jezu­sem z peł­ną goto­wo­ścią, mówić o Nim z entu­zja­zmem tym, któ­rych spo­ty­ka­ją, przede wszyst­kim zaś pie­lę­gno­wać więź praw­dzi­wej zaży­ło­ści z Nim, świa­do­mi, że tyl­ko w Nim może­my zna­leźć osta­tecz­ny sens nasze­go życia i naszej śmier­ci.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św.  w pierw­szą rocz­ni­cę powsta­nia Cen­trum Wolon­ta­ria­tu Cari­tas Archi­die­ce­zji Poznań­skiej, 1 XII 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski