Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ku czci wizjonerki z Lourdes

Św. Bernadeta Soubirous

Para­fia pw. NMP z Lour­des w Kra­ko­wie „Na Mia­stecz­ku” prze­ży­wa­ła w świę­to Mat­ki Bożej Różań­co­wej pod­nio­słą uro­czy­stość. Z oka­zji przy­pa­da­ją­cej w tym roku 175. rocz­ni­cy uro­dzin i 140-lecia śmier­ci św. Ber­na­de­ty Soubi­ro­us, a tak­że 125 lat od kon­se­kra­cji zna­nej świą­ty­ni misjo­nar­skiej, poświę­co­no jedy­ną w Kra­ko­wie kapli­cę dedy­ko­wa­ną lurdz­kiej wizjo­ner­ce.

Orę­dow­nicz­ka z Lour­des

Na świe­cie wie­le kościo­łów nosi wezwa­nie Mat­ki Bożej z Lour­des, a jesz­cze wię­cej jest Grot Lurdz­kich, upo­dab­nia­nych do pire­nej­skiej Mas­sa­biel­le. Zde­cy­do­wa­ne rekor­dy bije jed­nak ilość figur NMP Nie­po­ka­la­nej wzo­ro­wa­nych na sta­tui ze skal­nej niszy w Lour­des. Kult Pięk­nej Pani zaczę­ło u nas sze­rzyć pocho­dzą­ce z Fran­cji Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy św. Win­cen­te­go à Pau­lo. Pierw­sza figu­ra Madon­ny z Lour­des sta­nę­ła w kapli­cy klasz­tor­nej w domu zakon­nym Księ­ży Misjo­na­rzy w Kra­ko­wie na Kle­pa­rzu już w 1866 r. Z koń­cem XIX w. misjo­nar­ska wspól­no­ta wybu­do­wa­ła na tere­nie Nowej Wsi (wów­czas pod Kra­ko­wem) nową świą­ty­nię, w typo­wym dla prze­ło­mu wie­ków sty­lu neo­ro­mań­skim i neo­go­tyc­kim, któ­rej nada­no wezwa­nie NMP z Lour­des. Jej kon­se­kra­cja w 1894 r. zbie­gła się z 36. rocz­ni­cą ostat­nie­go z obja­wień lurdz­kich.

W ołta­rzu głów­nym kra­kow­skie­go kościo­ła jaśnie­je pięk­na, XIX-wiecz­na figu­ra w oto­cze­niu licz­nych wotów. Przy­po­mi­na w dużym stop­niu tę, któ­rą ota­cza­ją wiel­kim kul­tem wier­ni z całe­go świa­ta w gro­cie mas­sa­biel­skiej i na Pla­cu Różań­co­wym w Lour­des. Spo­wi­ta w biel i błę­kit, poda­je swo­im czci­cie­lom koron­kę różań­co­wą, któ­rą pod­czas obja­wień odma­wia­ła w obec­no­ści św. Ber­na­de­ty.

Kom­na­ta dla lurdz­kiej Świę­tej

Pro­boszcz para­fii misjo­nar­skiej, ks. Jacek Kuziel CM zamó­wił w 2018 r., z oka­zji 160. rocz­ni­cy obja­wień w Lour­des, u kra­kow­skiej malar­ki Tere­sy Śliw­ki-Moskal nama­lo­wa­nie wize­run­ku św. Ber­na­de­ty. Reali­stycz­ny obraz uka­zu­je Świę­tą ze świe­cą w jed­nej i różań­cem w dru­giej ręce, na tle lurdz­kiej bazy­li­ki, przy gro­cie. W jej cen­trum, z niszy wyła­nia się postać Pięk­nej Pani. Poni­żej bije odkry­te przez Ber­na­de­tę źró­dło oraz rośnie krzew dzi­kiej róży, o któ­re­go zakwit­nię­cie wcze­sną wio­sną kazał pro­sić Mat­kę Bożą ówcze­sny pro­boszcz, Domi­ni­que Pey­ra­mal.

Obraz został poświę­co­ny w pomiesz­cze­niu znaj­du­ją­cym się nad kapli­cą pojed­na­nia, cza­sem zwa­nym „kom­na­tą”. Jak wspo­mniał ks. Pro­boszcz, w nowej, odre­stau­ro­wa­nej kapli­cy znaj­dą się w ołta­rzu reli­kwie wiel­kiej wizjo­ner­ki. Para­fia lurdz­ka otrzy­ma­ła je od s. Sta­ni­sła­wy Kra­suc­kiej, któ­ra przez wie­le lat była prze­ło­żo­ną Domu Sióstr Miło­sier­dzia św. Win­cen­te­go  à Pau­lo (Sza­ry­tek) w Pary­żu, przy Sank­tu­arium Cudow­ne­go Meda­li­ka NMP przy Rue du Bac.

Do pocz­tów­ki ze współ­cze­snym wize­run­kiem Świę­tej, dołą­czo­ne są sło­wa fran­cu­skiej pie­śni o Ber­na­de­cie – „Radość dla bied­nych”, w któ­rej m.in. śpie­wa­my: „Ucz nas wzno­sić Kościół Chry­stu­sa, / niech wiecz­nie trwa! / Ucz nas z Mary­ją świad­czyć o tym, / że nas Bóg w opie­ce swej ma”.

Boże­na Weber