Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ku przyszłości

ks. inf. Ireneusz Skubiś

Od pew­ne­go cza­su sta­wia­my sobie pyta­nia doty­czą­ce toż­sa­mo­ści Sta­re­go Kon­ty­nen­tu, któ­re­go wiel­ko­ścią była Ewan­ge­lia, ze swym naj­głęb­szym prze­sła­niem – że wszy­scy jeste­śmy prze­zna­cze­ni do zmar­twych­wsta­nia.

Zmar­twych­wsta­nie sta­ło się rdze­niem zamy­śle­nia na temat współ­cze­snej sytu­acji Euro­py, któ­re podej­mu­je Ruch „Euro­pa Chri­sti”. Przy­po­mi­na nam to wciąż św. Paweł, mówiąc: „Gdy­by Chry­stus nie zmar­twych­wstał, próż­na była­by nasza wia­ra i nasze prze­po­wia­da­nie” (por. 1 Kor 15,14). Dla tej wia­ry w Zmar­twych­wsta­łe­go Pana  Apo­stoł Naro­dów żył, dzia­łał i umarł. Potwier­dza­li to rów­nież swo­im świa­dec­twem męczeń­stwa inni świad­ko­wie Zmar­twych­wsta­nia – a nikt za plot­kę nie odda­je życia.

Gdy­by­śmy chcie­li pod­dać ana­li­zie istot­ne tren­dy obec­ne w życiu współ­cze­snej Euro­py, doszli­by­śmy do stwier­dze­nia, że wszyst­kie dzia­ła­nia, tak­że te dzie­ją­ce się w obrę­bie naszej poli­ty­ki, pole­ga­ją na kon­fron­ta­cji śmier­ci z życiem, któ­re w spo­sób szcze­gól­ny obja­wia się w zmar­twych­wsta­niu. Zmar­twych­wsta­nie bowiem to naj­więk­sza tajem­ni­ca życia, to w jakimś sen­sie jego gwa­ran­cja. Wią­że się z tym jed­nak kwe­stia wia­ry i per­spek­ty­wa wiecz­no­ści.

Tym­cza­sem kry­zys Euro­py pole­ga na kry­zy­sie wia­ry, tak­że w życie poza gro­bem. Zmie­nia się tym samym per­spek­ty­wa życia czło­wie­ka. Śmierć sta­je się wyro­kiem, a jej nie­uchron­ność nie­sie ze sobą brak nadziei i sen­su życia oraz poczu­cie samot­no­ści, ale też narzu­ca poku­sę kon­su­mi­zmu i prak­tycz­ne­go mate­ria­li­zmu. Odej­ście od wia­ry dyk­tu­je chrze­ści­jań­skiej Euro­pie mate­ria­li­stycz­ny i hedo­ni­stycz­ny model życia. Deka­log, zawie­ra­ją­cy nor­my moral­ne, któ­re przez wie­ki budo­wa­ły rodzaj euro­pej­skiej kul­tu­ry, zosta­je zastą­pio­ny przez zesta­wy róż­nych libe­ral­nych reguł, powo­du­jąc, że życie wie­lu ludzi sta­je się nie­spój­ne etycz­nie; jed­no­cze­śnie nie budu­je się spo­łe­czeń­stwa two­rzą­ce­go wspól­no­tę. Trze­ba tu zwró­cić tak­że uwa­gę na rolę mediów, któ­re przy­czy­nia­ją się do pro­mo­cji obce­go nam kul­tu­ro­wo mode­lu życia.

Zmar­twych­wsta­nie, któ­re­go per­spek­ty­wę otwo­rzył przed nami Jezus Chry­stus, jest wyda­rze­niem rewo­lu­cyj­nym. Daje pod­sta­wę do zyska­nia pew­no­ści, że czło­wiek – każ­dy czło­wiek – jest nazna­czo­ny mocą Bożą jako stwo­rzo­ny na obraz i podo­bień­stwo Boże. W tej praw­dzie jest zawar­ta odpo­wiedź na wszyst­kie nasze egzy­sten­cjal­ne pyta­nia.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

ks. inf. Ire­ne­usz Sku­biś