Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kultura chrześcijańska oparta na trwałych fundamentach

Ist­nie­je jesz­cze inny wymiar kró­le­stwa oprócz ziem­skie­go świa­ta. – Jest inny świat i oprócz wład­ców tego świa­ta, w któ­rym żyje­my teraz, (…) jest jesz­cze inny Król i Pan, któ­ry panu­je w kró­le­stwie praw­dy, spra­wie­dli­wo­ści i miło­ści. Każ­dy kto żyje praw­dą, spra­wie­dli­wo­ścią i miło­ścią, każ­dy kto słu­cha gło­su Chry­stu­sa Kró­la, jest ocze­ki­wa­ny w Jego kró­le­stwie. Ze słów Ewan­ge­lii Chry­stu­sa o potrze­bie miło­sier­dzia i miło­ści bliź­nie­go, o koniecz­no­ści prze­ba­cze­nia i miło­ści nie­przy­ja­ciół wyro­sła kul­tu­ra Euro­py i kul­tu­ra poko­leń Pola­ków. Ale tej praw­dzi­wej kul­tu­ry nie da się pomy­śleć bez kon­kret­nych czy­nów, bez wier­no­ści mał­żeń­skiej i przed­mał­żeń­skiej czy­sto­ści. Bez miło­ści do kolej­ne­go dziec­ka, bez codzien­nej modli­twy. Nie da się pomy­śleć o praw­dzi­wie wie­rzą­cych chrze­ści­ja­nach, jeśli nie uczest­ni­czą w nie­dziel­nej Mszy świę­tej. Tak głę­bo­ka ducho­wa kul­tu­ra chrze­ści­jań­ska jest opar­ta na moc­nych, trwa­łych fun­da­men­tach i nie pozwa­la sobą mani­pu­lo­wać. Jest nie do pogo­dze­nia z żad­ną ide­olo­gią – ani nazi­zmem, ani mark­si­zmem, ani liber­ty­ni­zmem. (…) Trze­ba, żeby chrze­ści­ja­nin, kato­lik, stał się bar­dziej, praw­dzi­wie i na co dzień kato­li­kiem, czy­li dziec­kiem Bożym. W dzi­siej­szym świe­cie nie dzie­je się dobrze. Wiel­kim wyzwa­niem jest seku­la­ry­za­cja, odej­ście od wia­ry w Boga i pozba­wie­nie trans­cen­den­cji, nad­przy­ro­dzo­no­ści, jako uza­sad­nie­nie dla dobre­go życia. Pozba­wia nas ten fakt, te wysił­ki moc­ne­go fun­da­men­tu życio­we­go. Bo wła­śnie ta ten­den­cja oddzie­la sumie­nie od życia codzien­ne­go, poli­ty­kę od ety­ki, uchwa­la­ne pra­wo od sumień. (…)  Kró­le­stwo Chry­stu­sa nie podo­ba się sza­ta­no­wi. On pró­bu­je zapro­wa­dzić swo­je kró­le­stwo kłam­stwa, nie­na­wi­ści, roz­wią­zło­ści i grze­chu. Nie zwal­czy­my go jego meto­da­mi, ani naszy­mi siła­mi. Zwy­cię­ży­my go mocą Krzy­ża Chry­stu­so­we­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, 24 XI 2019 r.

ks. abp Józef Micha­lik
Biskup Senior Archi­die­ce­zji Prze­my­skiej