Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kurkuma – lek i przyprawa

kurkuma

Kur­ku­ma jest ina­czej nazy­wa­na ostry­żem dłu­gim (po łaci­nie Cur­cu­ma lon­ga). To rośli­na wie­lo­let­nia bli­sko spo­krew­nio­na z imbi­rem lekar­skim. Upra­wia się ją m. in. w Wiet­na­mie,  Indiach, Chi­nach, Taj­lan­dii, na Fili­pi­nach i Mada­ga­ska­rze. Do Euro­py tra­fi­ła za spra­wą słyn­ne­go podróż­ni­ka Mar­ko Polo, a było to w XIII wie­ku.

Na przy­kład w Indiach kur­ku­mę wyko­rzy­stu­je się jako  przy­pra­wę i lek od ponad 5000 lat. Cie­szy się tam nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią. W opar­ciu o naj­now­sze donie­sie­nia nauko­we, to jed­na z naj­cen­niej­szych roślin lecz­ni­czych. Spraw­dza się w lecze­niu wie­lu cho­rób, któ­re naj­czę­ściej dziś ata­ku­ją czło­wie­ka.

Surow­cem lecz­ni­czym i przy­pra­wą są kłą­cza kur­ku­my nazy­wa­ne w uprosz­cze­niu korze­niem. Na zewnątrz mają kolor sza­ro­bru­nat­ny lub bru­nat­no­żół­ty, a ich wnę­trze jest poma­rań­czo­wo­żół­te. W sma­ku  przy­po­mi­na­ją nie­co imbir – posia­da­ją deli­kat­nie pie­ką­cy, lek­ko kwa­sko­wa­to-cierp­ka­wy smak i lubia­ny aro­mat.  Wyko­rzy­stu­je się  je w posta­ci  świe­żej, ale znacz­nie czę­ściej w usu­szo­nej. W han­dlu naj­ła­twiej jest kupić sprosz­ko­wa­ne kłą­cze kur­ku­my.

Kur­ku­ma może  nawet zawie­rać 200 związ­ków lecz­ni­czych.  Wśród nich naj­cen­niej­sza jest jed­nak kur­ku­mi­na o inten­syw­nie poma­rań­czo­wo­żół­tym kolo­rze. Nie roz­pusz­cza się w wodzie, a m. in.  w tłusz­czach i alko­ho­lu.

Kur­ku­mę doda­je się  naj­czę­ściej do   mię­sa dro­bio­we­go, wie­przo­we­go, bara­ni­ny, kra­bów, kre­we­tek, past, zup (np. dynio­wej), sała­tek i warzyw (m. in. ogór­ków i papry­ki kon­ser­wo­wa­nych w occie).

Kur­ku­ma popra­wia funk­cje wydziel­ni­cze wątro­by – wzma­ga pro­duk­cję żół­ci. Uła­twia  też jej prze­pływ do dwu­nast­ni­cy. Likwi­du­je stan zapal­ny dróg żół­cio­wych i worecz­ka żół­cio­we­go. Zapo­bie­ga zasto­jo­wi żół­ci w worecz­ku żół­cio­wym, przez co chro­ni przed odkła­da­niem się w nim kamie­ni. Ist­nie­ją publi­ka­cje medycz­ne, z któ­rych wyni­ka, że kur­ku­ma  zasto­so­wa­na w począt­ko­wym sta­dium może nawet roz­pusz­czać kamie­nie żół­cio­we. Wpły­wa też ochron­nie na wątro­bę. Uła­twia tra­wie­nie i wyka­zu­je dobro­czyn­ny wpływ na pra­cę trzust­ki. Uspraw­nia pro­ces samo­od­tru­wa­nia wątro­by i trzust­ki.

Rośli­na ta uła­twia odtru­wa­nie orga­ni­zmu z meta­li cięż­kich i prze­róż­nych tok­syn (np. myko­tok­syn – związ­ków pro­du­ko­wa­nych przez grzy­by ple­śnio­we). Nie zapo­mi­naj­my tak­że, że kłą­cza (korze­nie) kur­ku­my to uzna­ny na świe­cie śro­dek o dzia­ła­niu prze­ciw­no­wo­two­ro­wym, któ­ry war­to włą­czyć do kura­cji odtru­wa­ją­cej orga­nizm po zabie­gach che­mio­te­ra­pii.

Kur­ku­ma jest tak­że zale­ca­na dla osób, któ­rym doskwie­ra­ją bóle sta­wów  i krę­go­słu­pa zwią­za­ne ze sta­nem zapal­nym  czy zwy­rod­nie­nio­wym oraz ner­wo­bó­le. Do kupie­nia jest np. spe­cy­fik Lau­ro­sept Q73 zawie­ra­ją­cy w skła­dzie olej­ki z kłą­czy tej roślin i dodat­ko­wo ze świe­żych liści lau­ru szla­chet­ne­go (waw­rzy­nu). Sto­su­je się go m. in. dla zła­go­dze­nia takich wła­śnie dole­gli­wo­ści bólo­wych oraz usu­wa nie­straw­ność.

Zbi­gniew Tomasz Nowak