Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kwiaty malwy leczą

Kwiaty malwy leczą

Któż nie zna tych uro­czych kwiatów? Mal­wa to sta­ra i bar­dzo lubia­na rośli­na ozdob­na, tak moc­no zwią­za­na z kra­jo­bra­zem pol­skiej wsi. Potra­fi nie tyl­ko zdo­bić. Może także ulżyć w wie­lu dole­gli­wo­ściach, które doku­cza­ją np. na przed­wio­śniu.

Leczą te o naj­ciem­niej­szych kwia­tach

Wła­ści­wo­ścia­mi lecz­ni­czy­mi obda­rzo­ne są kwia­ty (koro­ny kwia­to­we) mal­wy. Moż­na je zbie­rać same (czę­ściej) lub razem z zie­lo­nym kie­li­chem kwia­to­wym. Wyko­rzy­stu­je się jedy­nie odmia­ny o kwia­tach fio­le­to­wo­pur­pu­ro­wych – pra­wie czar­nych.

Kwia­ty tej rośli­ny zawie­ra­ją całe bogac­two anto­cy­ja­nów oraz ślu­zów (od 8 do 12%). Znaj­du­je­my w nich rów­nież garb­ni­ki, pek­ty­ny, żywi­ce, nie­wie­le olej­ku lot­ne­go, sole mine­ral­ne oraz mało pozna­ny przez naukę hor­mon roślin­ny.

Dzię­ki spo­rej zawar­to­ści związ­ków ślu­zo­wych, kwia­ty mal­wy zyska­ły szcze­gól­ne uzna­nie w lecze­niu suche­go, upo­rczy­we­go kasz­lu, a tak­że chryp­ki. Ślu­zy te sku­tecz­nie uła­twia­ją odkrztu­sza­nie gęstej wydzie­li­ny, zale­ga­ją­cej w gar­dle i oskrze­lach – utrud­nia­ją­cej swo­bod­ne oddy­cha­nie (waż­ne u osób star­szych). Zapo­bie­ga­ją nie­ży­to­wi oskrze­li. Zawar­te w kwia­tach mal­wy ślu­zy mają rów­nież dzia­ła­nie osła­nia­ją­ce na bło­ny ślu­zo­we całych dróg odde­cho­wych. Przy­spie­sza­ją ponad­to rege­ne­ra­cję takich błon, podraż­nio­nych i uszko­dzo­nych przez infek­cje. Łago­dzą stan zapal­ny i nie­ży­to­wy gór­nych dróg odde­cho­wych. Dają ulgę w nie­przy­jem­nym uczu­ciu „dra­pa­nia” i pie­cze­nia w gar­dle. Napa­rem z tych kwia­tów czę­sto płu­cze się jamę ust­ną w sta­nach zapal­nych. Daw­niej w medy­cy­nie ludo­wej kwia­ty mal­wy sto­so­wa­no powszech­nie jako waż­ny skład­nik mie­sza­nek zio­ło­wych, zale­ca­nych w ast­mie i dusz­no­ści wywo­ła­nej nie­wy­dol­no­ścią płuc.

Za spra­wą dobro­czyn­nych ślu­zów rośli­na ta bywa z wiel­kim powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wa­na w sta­nach zapal­nych, nie­ży­to­wych żołąd­ka oraz jelit. Kwia­ty mal­wy sta­no­wią waż­ny kom­po­nent mie­sza­nek zio­ło­wych leczą­cych owrzo­dze­nie żołąd­ka i dwu­nast­ni­cy (związ­ki ślu­zo­we mają tu dzia­ła­nie osło­no­we i uła­twia­ją goje­nie się ist­nie­ją­cych owrzo­dzeń). Z badań kli­nicz­nych wyni­ka, że ślu­zy wystę­pu­ją­ce w tych kwia­tach dzia­ła­ją tym sku­tecz­niej i dłu­żej, im wyż­sza jest kwa­so­wość soku żołąd­ko­we­go. Udo­wod­nio­no bowiem, że poda­ne w wystar­cza­ją­co dużej daw­ce zwięk­sza­ją swą lecz­ni­czą lep­kość pod wpły­wem kwa­su sol­ne­go, zawar­te­go w tym soku. Kwia­ty mal­wy łago­dzą rów­nież dys­kom­fort wywo­ła­ny nad­kwa­śno­ścią żołąd­ka (zga­ga).

Zawar­te w kwia­tach mal­wy sub­stan­cje ślu­zo­we posia­da­ją jesz­cze jed­ną waż­ną zdol­ność – pęcz­nie­jąc w jeli­tach, popra­wia­ją ich pra­cę i uła­twia­ją wypróż­nia­nie. W przy­pad­ku dzie­ci i osób star­szych bar­dzo sku­tecz­ne w zapar­ciach oka­zu­je się sto­so­wa­nie lewa­tyw z napa­ru z kwia­tów tej rośli­ny. Lekar­stwa z nich przy­spie­sza­ją poza tym goje­nie się popa­rzeń (tak­że sło­necz­nych), owrzo­dzeń, rop­ni i trud­nych do lecze­nia ran (ślu­zy korzyst­nie two­rzą na cho­rym miej­scu war­stew­kę ochron­ną i spraw­nie wchła­nia­ją wydzie­li­ny skór­ne).

Zbi­gniew Tomasz Nowak