Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Lasagne pełnoziarniste z sosem na bazie soczewicy

Lasagne pełnoziarniste z sosem na bazie soczewicy

Skład­ni­ki:

250 g goto­wa­nej socze­wi­cy
350 g prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go
600 g besza­me­lu light
150 g mąki peł­no­ziar­ni­stej
150 g bia­łej mąki typu „00”
20 g suszo­nych boro­wi­ków
3 jaja
1 łody­ga sele­ra nacio­we­go
1 mała cebu­la
1 mar­chew­ka
par­me­zan
roz­ma­ryn
sól i pieprz
oli­wa z oli­wek

Przy­go­to­wa­nie:

Usy­pać sto­żek z połą­czo­nych prze­sia­nych mąk, zro­bić dołek, dodać jaj­ka i oli­wę, zagnieść. Ufor­mo­wać kul­kę, przy­kryć folią spo­żyw­czą i odsta­wić do lodów­ki na 30 min. Grzy­by namo­czyć w misce z cie­płą wodą. Obra­ną cebu­lę, mar­chew­kę i łody­gę sele­ra pokro­ić w kost­kę. W ron­dlu roz­grzać kil­ka łyżek oli­wy i zeszklić warzy­wa z roz­ma­ry­nem. Dodać odci­śnię­te grzy­by i prze­ce­dzo­ną wodę, w któ­rej się moczy­ły. Po odpa­ro­wa­niu wody dodać socze­wi­cę. Wlać prze­cier pomi­do­ro­wy, dopra­wić solą i pie­przem, goto­wać 15–20 minut. Cia­sto cien­ko roz­wał­ko­wać i wyciąć pro­sto­ką­ty dopa­so­wa­ne do wiel­ko­ści naczy­nia żaro­od­por­ne­go. Dno naczy­nia posma­ro­wać 1 łyż­ką sosu i uło­żyć war­stwę cia­sta. Przy­kryć czę­ścią sosu i besza­me­lem light. Czyn­ność powta­rzać. Na koniec polać oli­wą i posy­pać par­me­za­nem. Zapie­kać 25–30 minut w 200°C.

Kuch­nia lek­ko­straw­na. Naj­lep­sze prze­pi­sy na prze­ką­ski, dania i dese­ry w wer­sji light”