Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

List do rodzin (4)

Św. Jan Paweł II/fot. Gałązka

MODLITWA

4. (cd.) Modli­twa zawsze spra­wia, że Syn Boży jest wśród nas: „gdzie są dwaj lub trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Nie­chaj ten List do Rodzin sta­nie się zapro­sze­niem Chry­stu­sa do każ­dej ludz­kiej rodzi­ny, a poprzez rodzi­nę zapro­sze­niem Go do wiel­kiej rodzi­ny naro­dów, aby­śmy z Nim razem mogli powie­dzieć w praw­dzie: „Ojcze nasz!”. Trze­ba, aże­by modli­twa sta­ła się domi­nan­tą Roku Rodzi­ny w Koście­le: modli­twa rodzi­ny, modli­twa za rodzi­ny, modli­twa z rodzi­na­mi.

Rzecz zna­mien­na, że wła­śnie w modli­twie i przez modli­twę czło­wiek odkry­wa w spo­sób naj­prost­szy i naj­głęb­szy zara­zem wła­ści­wą sobie pod­mio­to­wość: ludz­kie „ja” potwier­dza się jako pod­miot naj­ła­twiej wów­czas, gdy jest zwró­co­ne do Boskie­go „Ty”. Odno­si się rów­nież do rodzi­ny. Jest ona nie tyl­ko pod­sta­wo­wą „komór­ką” spo­łe­czeń­stwa, ale posia­da rów­no­cze­śnie wła­ści­wą sobie pod­mio­to­wość. I ta pod­mio­to­wość rodzi­ny rów­nież znaj­du­je swe pierw­sze i pod­sta­wo­we potwier­dze­nie, a zara­zem umoc­nie­nie, gdy spo­ty­ka się we wspól­nym woła­niu „Ojcze nasz”. Modli­twa słu­ży ugrun­to­wa­niu ducho­wej spo­isto­ści rodzi­ny, przy­czy­nia­jąc się do tego, że rodzi­na sta­je się sil­na Bogiem. W litur­gii Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa cele­brans modli się sło­wa­mi: „Pro­si­my Cię, Boże, ześlij swo­je bło­go­sła­wień­stwo na tych nowo­żeń­ców […] i wlej w ich ser­ca moc Ducha Świę­te­go”. Trze­ba, aby z tego „nawie­dze­nia serc” pły­nę­ła wewnętrz­na moc ludz­kich rodzin — moc jed­no­czą­ca je w miło­ści i praw­dzie.

MIŁOŚĆ I TROSKAWSZYSTKIE RODZINY

5. Niech Rok Rodzi­ny sta­nie się powszech­ną i nie­ustan­ną modli­twą „Kościo­łów domo­wych” i całe­go Ludu Boże­go! Niech w tej modli­twie znaj­dą swo­je miej­sce rów­nież rodzi­ny zagro­żo­ne czy chwie­ją­ce się, rów­nież i te znie­chę­co­ne, roz­bi­te lub znaj­du­ją­ce się w sytu­acjach, któ­re Fami­lia­ris con­sor­tio okre­śla jako „nieprawidłowe”9. Trze­ba, aże­by czu­ły się ogar­nię­te miło­ścią i tro­ską ze stro­ny bra­ci i sióstr.

Ojciec Świę­ty Jan Paweł II, frag­ment „Listu do rodzin z oka­zji Roku Rodzi­ny 1994”, 2 lute­go 1994