Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

List otwarty do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf oraz do Prokuratora Generalnego, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

prof. Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

W dniu 3 maja 2019 roku w Toru­niu przed sie­dzi­bą Radia Mary­ja odby­ła się huc­pa kil­ku­dzie­się­ciu osób pod nazwą: Na dru­gi koniec Tęczy z Ojcem Tade­uszem. Chry­ja 2. Zor­ga­ni­zo­wa­ły ją śro­do­wi­ska lewac­kie (wśród nich wystę­pu­ją­ce pod nazwą Toruń­ski Strajk Kobiet) z fla­ga­mi LGBT. Zebra­ni prze­bie­rań­cy szy­dzi­li z kato­lic­kich war­to­ści i sym­bo­li, znie­wa­ża­li Ojca Tade­usza Rydzy­ka, dyrek­to­ra Radia Mary­ja, kapła­na i dusz­pa­ste­rza, wiel­ce zasłu­żo­ne­go w budo­wa­niu ładu moral­ne­go w Pol­sce.

Podob­ną, bez­czel­ną pro­wo­ka­cję zor­ga­ni­zo­wa­ło to samo śro­do­wi­sko w ubie­głym roku. Wów­czas Poseł Anna Sobec­ka zgło­si­ła to do Pro­ku­ra­tu­ry w Toru­niu, któ­ra bada spra­wę już od roku. Z powo­du tego zgło­sze­nia Pani Poseł zosta­ła w tego­rocz­nej huc­pie rów­nież pod­da­na bez­czel­ne­mu znie­wa­że­niu.

Przed zor­ga­ni­zo­wa­niem tego­rocz­nej pro­wo­ka­cji orga­ni­za­to­rzy nie uzy­ska­li zgo­dy  Pre­zy­den­ta Toru­nia oraz Woje­wo­dy Kujaw­sko-Pomor­skie­go. Pomi­mo tego oraz wie­dzy o prze­bie­gu ubie­gło­rocz­nej huc­py, Sąd Okrę­go­wy w Toru­niu uchy­lił oby­dwie decy­zje władz (samo­rzą­do­wej i wyko­naw­czej) i tym samym kolej­ny raz zezwo­lił na szy­dze­nie z kato­lic­kich war­to­ści i sym­bo­li, bez­czel­ne naru­sza­nie god­no­ści Kapła­na. Łatwo zauwa­żyć, że celem głów­nym tego typu pro­wo­ka­cji było ude­rze­nie w god­ność Kapła­na. Ta zaś jest (por. art. 30 Kon­sty­tu­cji RP) nie­na­ru­szal­na, a jej posza­no­wa­nie i ochro­na jest obo­wiąz­kiem władz publicz­nych. Nie muszę tu chy­ba przy­po­mi­nać, że Kon­sty­tu­cja RP wywo­dzi nasze pra­wa z trzech fun­da­men­tal­nych war­to­ści: god­no­ści, wol­no­ści i rów­no­ści. God­ność jest z tych naj­waż­niej­sza. Przy­słu­gu­je każ­de­mu, ale naru­sze­nie jej wobec Kapła­na powo­du­je, iż ude­rza to w wypeł­nia­nie przez Kapła­na posłu­gi dusz­pa­ster­skiej. Ude­rza tym samym we wszyst­kich, któ­rzy z tej posłu­gi korzy­sta­ją. Rów­nież we mnie!

Dla­te­go niniej­szym listem wystę­pu­ję do Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści, Pro­ku­ra­to­ra Gene­ral­ne­go, aby objął swo­im oso­bi­stym nad­zo­rem pro­wa­dzo­ną przez Pro­ku­ra­tu­rę w Toru­niu spra­wę zgło­szo­ną przez Poseł Annę Sobec­ką, a doty­czą­cą pro­wo­ka­cji zor­ga­ni­zo­wa­nej przed sie­dzi­bą Radia Mary­ja w ubie­głym roku i spo­wo­do­wał uwzględ­nie­nie w tym bada­niu rów­nież huc­py tego­rocz­nej.

Dla­te­go też wystę­pu­ję do Pierw­szej Pre­zes Sądu Naj­wyż­sze­go, aby w ramach swe­go nad­zo­ru przy­po­mnia­ła sędziom, w szcze­gól­no­ści zaś sędziom Sądu Okrę­go­we­go w Toru­niu, iż feru­jąc wyro­ki w spra­wach podob­nych do tu opi­sa­nej powin­ni uwzględ­niać rów­nież wie­dzę o zacho­wa­niach wnio­sko­daw­ców w prze­szło­ści, aby nie dopro­wa­dzać do pro­wo­ka­cji, sta­no­wią­cych kolej­ne naru­sza­nie pra­wa.

Z zesta­wie­nia kolej­nych decy­zji podej­mo­wa­nych w opi­sa­nej tu spra­wie widać wyraź­nie, że wła­dza samo­rzą­do­wa i wyko­naw­cza uwzględ­nia­ły w swo­ich posta­no­wie­niach zacho­wa­nia orga­ni­za­to­rów huc­py w prze­szło­ści. Wła­dza sądow­ni­cza zaś albo z potrze­by takie­go uwzględ­nie­nia jesz­cze nie zda­je sobie spra­wy, albo zezwa­la­jąc decy­du­je się na kolej­ną  pro­wo­ka­cję. Wyda­je się więc, że potrzeb­ne jest przy­po­mnie­nie o tym ze stro­ny Sądu Naj­wyż­sze­go.

Z nadzie­ją, że niniej­sze wystą­pie­nie zosta­nie wła­ści­wie odczy­ta­ne, pozo­sta­ję z wyra­za­mi należ­ne­go powa­ża­nia

prof. Janusz Kawec­ki
czło­nek Kra­jo­wej Rady Radio­fo­nii i Tele­wi­zji
Kra­ków, dnia 4 maja 2019 roku.