Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Łosoś z ryżem pełnoziarnistym i chrupiącymi warzywami

Łosoś z ryżem pełnoziarnistym i chrupiącymi warzywami

Skład­ni­ki:
800 g file­tu z łoso­sia
2 mar­chew­ki
2 ostre paprycz­ki olej ara­chi­do­wy
1 ząbek czosn­ku
250 g ryżu peł­no­ziar­ni­ste­go
½ cytry­ny
150 g zie­lo­nej fasol­ki
1 łyż­ka mio­du
1 czer­wo­na cebu­la dym­ka
sos sojo­wy
olej ara­chi­do­wy
1 czer­wo­na papry­ka
1 cuki­nia
sól

 Przy­go­to­wa­nie:

Oczy­ścić łoso­sia z ewen­tu­al­nych łusek i usu­nąć ości za pomo­cą pęse­ty. Łoso­sia zama­ry­no­wać w sosie sojo­wym, mio­dzie i ząb­ku czosn­ku, obra­nym ze skór­ki i roz­gnie­cio­nym. Odsta­wić na jed­ną godzi­nę. W mię­dzy­cza­sie goto­wać peł­no­ziar­ni­sty ryż przez oko­ło 45 minut w obfi­tej ilo­ści oso­lo­nej wody, a następ­nie odce­dzić go i odsta­wić.
Oczy­ścić mar­chew­ki i cuki­nię, następ­nie pokro­ić je w bar­dzo cien­kie słup­ki.
Podob­nie zro­bić z papry­ką. Umyć fasol­kę i odciąć koń­ców­ki. Usu­nąć zie­lo­ną część z cebu­li i pokro­ić ją w cien­kie paski. Prze­kro­ić dwie ostre paprycz­ki i prze­płu­kać pod bie­żą­cą wodą. Pokro­ić je w cien­kie pasecz­ki. Wszyst­kie warzy­wa prze­sma­żyć w woku na nie­wiel­kiej ilo­ści gorą­ce­go ole­ju i pod­lać 1 łyż­ką soku z cytry­ny. Poso­lić.
Podać odce­dzo­ny ryż i prze­sma­żyć całość na dużym ogniu przez kil­ka minut. Łoso­sia pokro­ić w pla­stry. Usma­żyć łoso­sia na gorą­cej patel­ni, po jed­nej minu­cie z każ­dej stro­ny. Poda­wać z ryżem.

Ryby i owo­ce morza. Szko­ła goto­wa­nia”, Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e mail: jednosc@jednosc.com.pl