Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Makaron z bakłażanami

Makaron z bakłażanami

Skład­ni­ki:

500 g maka­ro­nu musze­lek
300 g bakła­ża­nów
300 g doj­rza­łych pomi­do­rów
70 g żół­tej papry­ki
70 g cebu­li
30 g orzesz­ków pinio­wych
30 g czar­nych oli­wek bez pestek
30 g świe­żych kapa­rów
2 łyż­ki wywa­ru jarzy­no­we­go
2 łyż­ki oli­wy extra ver­gi­ne z oli­wek
świe­ża bazy­lia

Przy­go­to­wa­nie:

Bakła­ża­ny umyć, osu­szyć, odciąć zie­lo­ny ogo­nek. Miąższ ze skór­ką pokro­ić w kost­kę (1 cm). Papry­kę umyć, usu­nąć nasio­na i bia­ły miąższ, po czym pokro­ić w kost­kę tak samo jak bakła­ża­ny. Pomi­do­ry umyć, pokro­ić na ćwiart­ki, usu­nąć nasio­na, po czym pokro­ić w paski o sze­ro­ko­ści 2 cm. Kapa­ry i bazy­lię umyć i osu­szyć. Oliw­ki pokro­ić na cien­kie pla­ster­ki. Cebu­lę obrać z łupin, posie­kać, prze­sy­pać do ron­dla nie­przy­wie­ra­ją­ce­go, zalać wywa­rem jarzy­no­wym i zeszklić. Bakła­ża­na prze­ło­żyć na patel­nię i sma­żyć przez 3 minu­ty, czę­sto mie­sza­jąc, żeby był mięk­ki, ale chru­pią­cy (uwa­żać, żeby nie przy­pa­lić, ponie­waż sta­je się wte­dy gorz­ki). Bakła­ża­na prze­ło­żyć na talerz. Na tej samej patel­ni przez minu­tę goto­wać papry­kę, czę­sto mie­sza­jąc, po czym do papry­ki dodać bakła­ża­na, wymie­szać i goto­wać przez kolej­ną minu­tę. Do ron­dla z cebu­lą prze­ło­żyć bakła­ża­na, papry­kę, odsą­czo­ne kapa­ry, oliw­ki i orzesz­ki pinio­we. Pod­grze­wać wszyst­ko przez minu­tę, mie­sza­jąc, dodać pomi­do­ry i goto­wać przez minu­tę. Obe­rwać list­ki z 2 łodyg bazy­lii i podrzeć je w rękach, po czym dodać do sosu. Wymie­szać, zga­sić, odło­żyć 2 łyż­ki sosu. Maka­ron ugo­to­wać al den­te w dużej ilo­ści wrząt­ku, odce­dzić i prze­ło­żyć do sosu, po czym na dużym ogniu goto­wać przez oko­ło 30 sekund. Maka­ron prze­ło­żyć do pod­grza­nej misy i polać odło­żo­nym sosem oraz oli­wą z oli­wek i ude­ko­ro­wać list­ka­mi bazy­lii. Poda­wać na gorą­co .

Prze­pi­sy pocho­dzą z książ­ki: „Kuch­nia dla ser­ca. 120 prze­pi­sów die­ty śród­ziem­no­mor­skiej dla osób zma­ga­ją­cych się z cukrzy­cą i nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym”. Wydaw­nic­twa Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50;
www.jednosc.com.pl; e-mail: jednosc@jednosc.com.pl