Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Mariackie jubileusze

ks. inf. dr Dariusz Raś

Nowe pro­jek­ty zwią­za­ne z rewi­ta­li­za­cją prze­strze­ni sakral­nej kra­kow­skiej fary zbie­ga­ją się i sta­no­wią przy­go­to­wa­nie do jubi­le­uszu 700. rocz­ni­cy kon­se­kra­cji obec­ne­go kościo­ła w 2020 r. O zaawan­so­wa­niu prac kon­ser­wa­tor­skich oraz przy­go­to­wa­niach do uro­czy­sto­ści mariac­kich, z Archi­pre­zbi­te­rem ks. inf. dr. Dariu­szem Rasiem roz­ma­wia Boże­na Weber

Pro­szę zapo­znać naszych Czy­tel­ni­ków, a zwłasz­cza kra­ko­wian, z prze­bie­giem przy­go­to­wań oraz nowy­mi pro­po­zy­cja­mi, któ­re uświet­nią mariac­ki jubi­le­usz.

 Do jubi­le­uszu chce­my przy­go­to­wać się przede wszyst­kim w spo­sób ducho­wy. Sku­pia­my się na modli­twie i prze­ży­ciach reli­gij­nych. Przy­go­to­wu­je­my spe­cjal­nie na tę oka­zję litur­gię. Two­rzy­my rów­nież cykl kazań, któ­re wygła­sza­ne będą w bazy­li­ce. Dodat­ko­wo jubi­le­usz przy­nie­sie nam rów­nież dwa „małe” pre­zen­ty: zakoń­cze­nie prac przy rewi­ta­li­za­cji instru­men­ta­rium orga­no­we­go w 2020 roku i przy kon­ser­wa­cji ołta­rza wiel­kie­go. Efekt reno­wa­cji dzie­ła Wita Stwo­sza będzie­my podzi­wiać w całej oka­za­ło­ści zapew­ne już w 2021 r.

Bazy­li­ka Mariac­ka to ser­ce kra­kow­skie­go Sta­re­go Mia­sta. Przy­cią­ga do wnę­trza świą­ty­ni set­ki tysię­cy wier­nych, piel­grzy­mów, tury­stów. Jak prze­bie­ga reno­wa­cja i na jakim eta­pie zaawan­so­wa­nia są pra­ce przy kon­ser­wa­cji naj­waż­niej­sze­go zabyt­ku – Ołta­rza Mariac­kie­go?

Zarów­no miesz­kań­cy Kra­ko­wa, jak i tury­ści odwie­dza­ją­cy bazy­li­kę, nie­zmien­nie zachwy­ca­ją się jej pięk­nem, a szcze­gól­nie wła­śnie ołta­rzem mistrza z Norym­ber­gi. Po raz pierw­szy w histo­rii pro­wa­dzi­my tak szcze­gó­ło­we bada­nia i pra­ce kon­ser­wa­tor­skie nad tym dzie­łem. Roz­po­czę­li­śmy je jesie­nią 2015 r. i mogę powie­dzieć, że prze­bie­ga­ją zgod­nie z har­mo­no­gra­mem. Obec­nie prze­kro­czy­li­śmy poło­wę dzia­łań. Odno­wi­li­śmy już zwień­cze­nie ołta­rza. Roz­po­czy­na­my kon­ser­wa­cję figur w sza­fie głów­nej i rów­no­le­gle zaj­mu­je­my się skrzy­dła­mi bocz­ny­mi. Odna­wia­ne są rów­nież rzeź­by z pre­del­li, w któ­rej zakom­po­no­wa­no Drze­wo Jes­se­go, czy­li gene­alo­gię, histo­rię pocho­dze­nia rodu Maryi. Przez kil­ka mie­się­cy tury­ści będą mie­li nie­po­wta­rzal­ną oka­zję zoba­cze­nia pra­cy naszych kon­ser­wa­to­rów z Mię­dzy­uczel­nia­ne­go Insty­tu­tu Kon­ser­wa­cji i Restau­ra­cji Dzieł Sztu­ki war­szaw­skiej i kra­kow­skiej ASP, któ­rzy ogól­nie pra­cu­ją na sta­no­wi­skach, w bazy­li­ce – tuż za ołta­rzem. Jed­nak na czas przy­sło­nię­cia ołta­rza nie­któ­re sce­ny ze skrzy­dła ołta­rza odre­stau­ro­wy­wa­ne będą tuż przed nim.  Zwie­dza­ją­cy bazy­li­kę będą mogli na wła­sne oczy zoba­czyć jak prze­bie­ga kon­ser­wa­cja jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych zabyt­ków na świe­cie. Będą brać udział w histo­rycz­nym wyda­rze­niu, bo za nasze­go życia już taka kon­ser­wa­cja się nie powtó­rzy.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.