Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Marsz równości szydzi z wiary

Abp_Tadeusz_Wojda

Zapla­no­wa­ny w Bia­łym­sto­ku marsz śro­do­wisk zwią­za­nych z LGBT (les­bi­jek, gejów, bisek­su­ali­stów i trans­we­sty­tów) jest ini­cja­ty­wą obcą naszej pod­la­skiej zie­mi i spo­łecz­no­ści, któ­ra jest moc­no zako­rze­nio­na w Bogu, zatro­ska­na o dobro wła­sne­go spo­łe­czeń­stwa, a zwłasz­cza dzie­ci. Jak moż­na się było prze­ko­nać w innych pol­skich mia­stach, uczest­ni­cy mar­szu swo­ją nie­cen­zu­ral­ną posta­wą i stro­jem dawa­li gor­szą­cy przy­kład innym, korzy­sta­ją­cym z prze­strze­ni publicz­nej, a zwłasz­cza dzie­ciom i mło­dzie­ży. W cza­sie tych parad szy­dzo­no z war­to­ści chrze­ści­jań­skich, pro­fa­no­wa­no świę­te sym­bo­le, wypo­wia­da­no bluź­nier­stwa prze­ciw Bogu i wul­ga­ry­zmy pod adre­sem ludzi wie­rzą­cych. Marsz, cho­ciaż zakła­da prze­ciw­dzia­ła­nie domnie­ma­nej dys­kry­mi­na­cji wspo­mnia­nych śro­do­wisk, w rze­czy­wi­sto­ści sprzy­ja dys­kry­mi­na­cji innych – tych, któ­rych sumie­nie jest wyczu­lo­ne na dobro spo­łecz­ne, chrze­ści­jań­skie i oby­cza­jo­we, a tak­że jest miej­scem obra­ża­nia i robie­nia paro­dii z tre­ści, któ­re są dla wie­rzą­cych naj­wyż­szą war­to­ścią. Wobec takiej posta­wy mówi­my sta­now­cze „nie” i powta­rza­my za kard. Ste­fa­nem Wyszyń­skim „Non possu­mus” – nie może­my się na to zgo­dzić! Nie może­my pozwo­lić, aby wyśmie­wa­no war­to­ści dla nas naj­święt­sze i bez­kar­nie obra­ża­no nasze uczu­cia reli­gij­ne. Nie bądź­my, wobec tego fak­tu obo­jęt­ni! Ewan­ge­lia uczy nas sza­cun­ku i miło­ści do każ­de­go czło­wie­ka i to sta­ra­my się czy­nić, ale nie godzi­my się na szy­dze­nie z naszej wia­ry i depra­wa­cję naj­młod­szych. Kościół, rodzi­ny chrze­ści­jań­skie i śro­do­wi­ska mają pra­wo do publicz­nej ochro­ny dziec­ka i wyra­ża­nia sprze­ci­wu wobec nie­bez­pie­czeń­stwa demo­ra­li­za­cji naj­młod­szych, co jest zagwa­ran­to­wa­ne w art. 72 ust 1 Kon­sty­tu­cji RP.

Frag­ment ode­zwy czy­ta­nej w nie­dzie­lę w kościo­łach Archi­die­ce­zji Bia­ło­stoc­kiej w związ­ku z pla­no­wa­nym Mar­szem Rów­no­ści w Bia­łym­sto­ku, 7 VII 2019 r.

ks. abp Tade­usz Woj­da
Metro­po­li­ta Bia­ło­stoc­ki