Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Maryja naszą Matką i Królową

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Dzi­siaj, gro­ma­dzi­my się wokół naszej Pani, Gaź­dzi­ny Pod­ha­la, w Jej świę­to zwy­cię­stwa, mając świa­do­mość, że stoi przed nami kolej­ne nie­bez­pie­czeń­stwo (…) odno­szą­ce się do ide­olo­gii, któ­ra chce zawład­nąć naszy­mi sumie­nia­mi, ser­ca­mi i umy­sła­mi. Wymie­rzo­na jest naj­pierw w Boga – jest to ide­olo­gia ate­istycz­na, któ­ra jed­no­cze­śnie kwe­stio­nu­je praw­dę o czło­wie­ku, stwo­rzo­nym na obraz Boga i Boże podo­bień­stwo, jako kobie­ta i męż­czy­zna. Nam nie wol­no dopu­ścić do tego, by Mary­ja prze­sta­ła być naszą Mat­ką i Kró­lo­wą. Nie może­my się zgo­dzić, by nie dzier­ży­ła ber­ła, wska­zu­ją­ce­go na to, że jest naszą Panią i prze­wod­nicz­ką do nie­ba. Nie może­my się na to zgo­dzić przez mil­cze­nie, brak odwa­gi, koniunk­tu­ra­lizm i kon­for­mizm, dla „świę­te­go spo­ko­ju”. Zma­ga­nie smo­ka z nami trwa i nie może­my być bier­ni! Czyn pięt­na­sto­let­nie­go Jaku­ba Bary­ły, któ­ry z krzy­żem i różań­cem w ręku sta­nął naprze­ciw tzw. mar­szo­wi rów­no­ści, podej­mu­jąc tym samym gest ks. Sko­rup­ki, to znak, któ­ry budzi nadzie­ję. W jego geście musi­my widzieć sprze­ciw mło­dych, któ­rzy nie chcą godzić się na sek­se­du­ka­cję w duchu zbrod­ni­czych ide­olo­gii, ude­rza­ją­cych w nie­win­ność przed­szkol­nych dzie­ci. Ten chło­piec poka­zał, jak w imię czy­sto­ści ser­ca i oso­bi­stej god­no­ści, powie­dzieć: Non possu­mus!

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Kró­lo­wej Pod­ha­la w Ludź­mie­rzu w Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Mat­ki Bożej, 15 VIII 2019 r. 

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski