Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Maryja umacnia miłość w rodzinach

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Wize­ru­nek Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej piel­grzy­mo­wać będzie po wszyst­kich para­fiach Archi­die­ce­zji Poznań­skiej do wrze­śnia 2020 r. Ten znak zewnętrz­ny – tj. sły­ną­cy łaska­mi cudow­ny Obraz Maryi – pozwo­li nam prze­żyć obec­ność Boga­ro­dzi­cy pośród nas, któ­rą pra­gnie­my jak naj­god­niej powi­tać i przy­jąć. (…) Mary­ja ‒ jako wzór narze­czo­nej, mał­żon­ki, mat­ki i wdo­wy ‒ może być wiel­ką pomo­cą w budo­wa­niu sil­nych rodzin. Jej wsta­wien­nic­two tak wie­le może, ale sku­tecz­ność tego wsta­wien­nic­twa jest uza­leż­nio­na od tego, czy rze­czy­wi­ście jeste­śmy goto­wi uczy­nić wszyst­ko, co powie nam Jezus. Gdy nie­po­koi nas kry­zys wie­lu mał­żeństw i rodzin, ich roz­bi­cie, a tak­że roz­bi­cie ducho­we mło­dzie­ży i dzie­ci, chce­my przy­jąć Mat­kę Bożą jak naj­ser­decz­niej i pro­sić Ją o umoc­nie­nie miło­ści w naszych rodzi­nach. Jej wsta­wien­nic­two tak wie­le może, ale sku­tecz­ność tego wsta­wien­nic­twa jest uza­leż­nio­na od tego, czy rze­czy­wi­ście jeste­śmy goto­wi uczy­nić wszyst­ko, co powie nam Jezus. Niech więc wyra­zem naszej goto­wo­ści do peł­nie­nia woli Zba­wi­cie­la będzie nasz udział w misjach para­fial­nych i uro­czy­sto­ściach Nawie­dze­nia – tak ogól­no­die­ce­zjal­nych, jak i w poszcze­gól­nych para­fiach.

Frag­ment listu paster­skie­go na roz­po­czę­cie Nawie­dze­nia Maryi w wize­run­ku Mat­ki Bożej Jasno­gór­skiej, 12 V 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski