Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Maryjna recepta na świętość

Jan Paweł II nazwał Jasną Górę „pol­ską Kaną”. Boha­ter­ka Kany jest nie tyl­ko naszą czu­łą i kocha­ją­cą Mat­ką, ale i nauczy­ciel­ką wier­no­ści i posłu­szeń­stwa. Ta nauka zamy­ka się w jed­nym zda­niu: „Zrób­cie wszyst­ko, cokol­wiek wam powie”.  To pro­ste zda­nie każ­dy może potrak­to­wać jako oso­bi­sty prze­pis na świę­tość. Robić wszyst­ko, cokol­wiek powie nam Jezus. Nie to, co pod­po­wia­da nam nasz ego­izm, ale Jego sło­wa powin­ny być dla nas naj­waż­niej­sze.

Jeśli chce­my być iko­ną Jezu­sa, nie może­my nie naśla­do­wać Go w Jego posłu­szeń­stwie Ojcu. W chrze­ści­jań­skim życiu wia­ry wszyst­ko wyni­ka z posłu­szeń­stwa Jezu­so­wi. Wypo­wie­dze­nie posłu­szeń­stwa Jezu­so­wi jest ska­za­niem się na życie na manow­cach. To naj­krót­sza dro­ga do utra­ty sen­su życia, do sta­nia się nie­wol­ni­kiem roz­ma­itych mód i uza­leż­nień, do odda­nia swe­go życia ojcu kłam­stwa. (…) Wasze piel­grzy­mo­wa­nie, wypeł­nio­ne wia­rą, modli­twą, rado­ścią i tru­dem, jest naj­pięk­niej­szym świa­dec­twem wasze­go posłu­szeń­stwa Jezu­so­wi. Modlę się dziś za was wszyst­kich, aby to posłu­szeń­stwo pro­wa­dzi­ło was wprost w ramio­na Chry­stu­sa, modlę się też, aby dobro, któ­re się zro­dzi­ło w waszych ser­cach pod­czas tej piel­grzym­ki, przy­no­si­ło pięk­ne owo­ce dobra. Na ręce uko­cha­nej Mat­ki Boga i Mat­ki naszej skła­dam waszą codzien­ność pro­sząc, byście wytrwa­le i z rado­ścią wypeł­nia­li Maryj­ną recep­tę na świę­tość, wypeł­nia­li ją każ­de­go dnia: „Zrób­cie wszyst­ko, cokol­wiek wam powie”. Jeśli zro­bi­cie wszyst­ko, cokol­wiek Jezus wam mówi, przy­czy­ni­cie się do cudu prze­mia­ny świa­ta na bar­dziej ewan­ge­licz­ny i na bar­dziej Boży.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu w Czę­sto­cho­wie z oka­zji 34. Wado­wic­kiej Pie­szej Piel­grzym­ki, 20 VII 2019 r.

ks. bp Damian Muskus
Biskup Pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej