Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Maryjo, ocal nas od zła

Kocha­ni, trud­no nie odnieść się do tego co dzie­je się aktu­al­nie w naszej Ojczyź­nie… Ze smut­kiem i bólem patrzy­my na to, co ludzie bez­boż­ni robią z tym świę­tym wize­run­kiem: malu­ją wokół Jej gło­wy tęczę, znak ruchów gejow­skich, a potem nakle­ja­ją go na koszach na śmie­ci i toa­le­tach, publi­ku­ją w sie­ci fil­mi­ki z „tęczo­wą” Mary­ją, na swo­ich nie­mo­ral­nych mar­szach, ubra­ni w „tęczo­we” orna­ty, paro­diu­ją Eucha­ry­stię.

Salus Popu­li – Oca­le­nie Ludu! Pro­si­my Cię Mat­ko, ocal nas od zła, któ­re chce zawo­jo­wać umy­sły i dusze Pola­ków. Zaradź roz­prze­strze­nia­niu się cho­rej ide­olo­gii LGBT, któ­ra ude­rza w tra­dy­cyj­ną rodzi­nę, rozu­mia­ną jako zwią­zek męż­czy­zny i kobie­ty, a pro­mu­je związ­ki osób tej samej płci, dążąc do zrów­na­nia ich w pra­wie z mał­żeń­stwem i dążąc do adop­cji dzie­ci.

Mary­jo, Salus Popu­li – Oca­le­nie Ludu! Ocal ludzi mło­dych, poszu­ku­ją­cym swo­jej toż­sa­mo­ści, aby nie dali się uwieść mod­nym hasłom o wol­no­ści i tole­ran­cji, któ­re tak napraw­dę pro­wa­dzą do znie­wo­le­nia i depra­wa­cji. Ocal przed napo­rem pół­na­gich ludzi na uli­cach pol­skich miast, któ­rzy pod hasła­mi o rów­no­ści płci prze­ko­nu­ją, że płeć moż­na sobie wybrać, zmie­nić w dowol­nym momen­cie. Daj nam siłę, gdy drwią z Kościo­ła, paro­diu­ją Ewan­ge­lię, gdy szar­ga­ją sym­bo­le naszej wia­ry. Zacho­waj nasze ser­ca od nie­na­wi­ści, byśmy umie­li miło­wać nawet tych, któ­rzy nam źle życzą. (…) Patrząc z trwo­gą na ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­stość, nie­po­ko­ją­ce pro­ce­sy, któ­re zacho­dzą, dekon­struk­cję świa­ta, w któ­rym żyje­my, chciał­bym wam wszyst­kim powie­dzieć, żeby­ście nie tra­ci­li ducha, nie popa­da­li w smu­tek. (…) Naszą nie­za­wod­ną nadzie­ją jest Ona – Mary­ja, Oca­le­nie Ludu! Uczy­my się od niej poko­ry, miło­ści, służ­by, zawie­rze­nia i odda­nia Bogu, nie­za­leż­nie od sytu­acji i oko­licz­no­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji poświę­ce­nia odno­wio­ne­go 300-let­nie­go obra­zu Mat­ki Bożej Śnież­nej w Radzy­mi­nie, 4 VIII 2019 r.

ks. bp Miro­sław Milew­ski
Biskup Pomoc­ni­czy Die­ce­zji Płoc­kiej