Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Medal Senatu dla „Źródła”

Medal Senatu/fot: A. Wojnar

15 lute­go 2019 roku redak­tor naczel­ny dr inż. Adam Kisiel został uho­no­ro­wa­ny Meda­lem Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej za 27 lat upo­wszech­nia­nia war­to­ści chrze­ści­jań­skich, a w szcze­gól­no­ści war­to­ści rodzin­nych i patrio­tycz­nych w Tygo­dni­ku Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”.

Medal Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej jest pre­sti­żo­wym odzna­cze­niem, któ­re zosta­ło usta­no­wio­ne z oka­zji 500-lecia ist­nie­nia Sena­tu w Pol­sce i nada­wa­ne jest wybit­nym oso­bom lub insty­tu­cjom mają­cym szcze­gól­ne zasłu­gi i osią­gnię­cia na rzecz nasze­go kra­ju.

W tym roku Sena­tor RP Anto­ni Szy­mań­ski odzna­czył dr. inż. Ada­ma Kisie­la za szcze­gól­ne i wie­lo­let­nie upo­wszech­nia­nie war­to­ści chrze­ści­jań­skich, a w szcze­gól­no­ści war­to­ści rodzin­nych i patrio­tycz­nych w Tygo­dni­ku Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”. W uza­sad­nie­niu Sena­tor RP Anto­ni Szy­mań­ski stwier­dził: „Cie­szę się, że Tygo­dnik Źró­dło świę­tu­je swój 27. jubi­le­usz powsta­nia tak waż­ne­go perio­dy­ku poświę­co­ne­go sze­ro­ko poję­tej pro­ble­ma­ty­ce chrze­ści­jań­skie­go i patrio­tycz­ne­go wycho­wa­nia w rodzi­nie. Cza­so­pi­smo to kon­se­kwent­nie podej­mu­je nie­zwy­kle waż­ne spra­wy doty­czą­ce życia Kościo­ła i naszej Ojczy­zny zarów­no od stro­ny histo­rycz­nej, jak i spraw bie­żą­cych. Z oka­zji Pań­stwa świę­ta pro­szę o przy­ję­cie Meda­lu Sena­tu Rzecz­po­spo­li­tej. Skła­dam też naj­ser­decz­niej­sze życze­nia zdro­wia, rado­ści, wia­ry, opty­mi­zmu oraz wytrwa­ło­ści w nie­sie­niu rado­sne­go prze­sła­nia o rodzi­nie jako naj­waż­niej­szym źró­dle war­to­ści dla kolej­nych poko­leń Pola­ków”.

Joan­na Bana­sik

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.