Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Metody godne chrześcijanina

ks. bp Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego

Chrze­ści­ja­nie muszą być nie­jed­no­krot­nie zna­kiem sprze­ci­wu, ale trze­ba pamię­tać o tym, aby nie się­gać po meto­dy i nigdy nie posłu­gi­wać się języ­kiem nie­god­nym ucznia Chry­stu­sa. (…) Jak dłu­go jeste­śmy owca­mi, zwy­cię­ży­my. Oto­cze­ni gro­ma­dą wil­ków, sta­je­my się moc­niej­si. Gdy jed­nak sta­je­my się wil­ka­mi, ule­ga­my, ponie­waż jeste­śmy pozba­wie­ni pomo­cy Dobre­go Paste­rza. Wszak nie jest on paste­rzem wil­ków, ale owiec. Jak­że to jest waż­ne, żeby­śmy się nie „zwil­czy­li”; byśmy sto­so­wa­li meto­dy god­ne chrze­ści­ja­ni­na! (…) Obra­zem Kościo­ła jest bazy­li­ka św. Pio­tra w Rzy­mie: zarów­no wnę­trze świą­ty­ni, jak i plac z ota­cza­ją­cą go kolum­na­dą, przy­po­mi­na­ją­cą roz­war­te ramio­na. Tak wła­śnie musi wyglą­dać Kościół kato­lic­ki. Gdy­by zamiast kolum­na­dy zbu­do­wał nie­prze­kra­czal­ny mur, zre­zy­gno­wał­by ze swo­jej kato­lic­ko­ści. (…) Jako ucznio­wie Chry­stu­sa, sta­jąc w obro­nie zasad i będąc świad­ka­mi ewan­ge­licz­nych war­to­ści, musi­my być otwar­ci na tych, któ­rzy znaj­du­ją się na obrze­żach lub poza dostrze­gal­ny­mi gra­ni­ca­mi Kościo­ła. We wspól­no­cie Kościo­ła jest miej­sce zarów­no dla chrze­ści­jan od uro­dze­nia, jak i dla spóź­nio­nych i zwle­ka­ją­cych z odpo­wie­dzią na łaskę wia­ry. (…) Jakie jest moje chrze­ści­jań­stwo? Czy jestem wier­ny Ewan­ge­lii i Ojczyź­nie? Czy zdra­dzi­łem Chry­stu­sa i ewan­ge­licz­ne meto­dy? Począt­kiem nawró­ce­nia dru­gie­go czło­wie­ka jest zdu­mie­nie. W sło­wach i czy­nach powin­ni­śmy być źró­dłem zachwy­tu i zdu­mie­nia, aby o nas mówio­no tak jak o pierw­szych chrze­ści­ja­nach: „Patrz­cie, jak oni się miłu­ją, jak oni są wier­ni Chry­stu­so­wi i Ewan­ge­lii, jak oni są wier­ni wszyst­kim przy­ka­za­niom Deka­lo­gu” . W sfe­rze ducho­wej nic nie moż­na osią­gnąć „na roz­kaz”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w koście­le gar­ni­zo­no­wym św. Agniesz­ki w Kra­ko­wie, 19 I 2020 r.

ks. bp Józef Guz­dek
Biskup Polo­wy Woj­ska Pol­skie­go