Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Miarą człowieczeństwa jest stosunek do życia

Praw­dzi­we wspar­cie, jakie moż­na nieść cho­rym, potrze­bu­ją­cym pomo­cy, doświad­czo­nym przez los, to nie tyl­ko pomoc mate­rial­na, ale przede wszyst­kim pomoc ducho­wa. Czło­wiek doświad­cza­ją­cy cier­pie­nia potrze­bu­je bli­sko­ści Boga. On jest z czło­wie­kiem zawsze, a zwłasz­cza w trud­nym doświad­cze­niu cho­ro­by. (…) W Piśmie Świę­tym jest wie­le opi­sów uzdro­wień, a Jezus doko­nu­je ich wła­sną mocą tak­że teraz. Choć rzad­ko bywa to spek­ta­ku­lar­ne powsta­nie z wóz­ka inwa­lidz­kie­go czy odzy­ska­nie utra­co­ne­go wzro­ku, to jest wie­le uzdro­wień ducho­wych. W pla­ców­kach służ­by zdro­wia pie­lę­gniar­ki widzą, że ktoś, kto naj­pierw nie chce żad­ne­go kon­tak­tu z księ­dzem, nagle, nie­spo­dzie­wa­nie, na kil­ka godzin przed śmier­cią pro­si o spo­wiedź, o Komu­nię św., o sakra­ment Namasz­cze­nia Cho­rych. (…) Czło­wiek cho­ry czy w pode­szłym wie­ku, bez wzglę­du na stan zdro­wia, posia­da taką samą god­ność dziec­ka Boże­go, jak ktoś mło­dy i zdro­wy. Życie każ­de­go czło­wie­ka jest świę­te, nie­na­ru­szal­ne i nie­ty­kal­ne. Oso­ba bez peł­nej spraw­no­ści jest tak samo war­to­ścio­wa jak czło­wiek zdro­wy. Każ­de życie ma być przyj­mo­wa­ne, chro­nio­ne, sza­no­wa­ne i trze­ba mu słu­żyć, od jego poczę­cia aż do śmier­ci. Dla­te­go nigdy nie moż­na się godzić na euta­na­zję czy abor­cję. (…) Sto­su­nek do kwe­stii życia ludz­kie­go jest mia­rą czło­wie­czeń­stwa, dużo mówi o kon­dy­cji spo­łe­czeń­stwa i dane­go pań­stwa. Nie­ste­ty, w Pol­sce wciąż powra­ca­ją postu­la­ty libe­ra­li­za­cji abor­cji. Poza tym wpły­wo­we śro­do­wi­ska libe­ral­ne narzu­ca­ją „swój bez­boż­ny świa­to­po­gląd, w myśl któ­re­go czło­wie­ka trze­ba popra­wiać już na pozio­mie genów”. Bądź­cie zawsze za życiem! Wie­rzę, że nasze­mu naro­do­wi nie zabrak­nie deter­mi­na­cji w obro­nie tej naczel­nej war­to­ści, jaką jest ludz­kie życie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. w Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej w Obry­tem, 19 II 2020 r.

ks. bp Miro­sław Milew­ski
Biskup Pomoc­ni­czy Die­ce­zji Płoc­kiej