Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Miłość Boga nas uzdrawia

ks. bp Marek Solarczyk Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej

Czło­wiek potrze­bu­je nie­ustan­ne­go nawra­ca­nia się. Nigdy nie może­my powie­dzieć „Zro­bi­łem to ide­al­nie”. Nawet w ludz­kich rela­cjach, jak­że wie­le osób spo­tka­li­śmy dziś fizycz­nie — jed­nych Bóg zawie­rzył nam ducho­wo, inni zawie­rza­ją nas. Bez wzglę­du jak wie­le wysił­ku wło­ży­li­śmy, zawsze może­my bar­dziej kochać, czy lepiej wyra­żać tę miłość. (…) Mimo ludz­kich upad­ków i zdrad, Bóg pozo­sta­je czło­wie­ko­wi do koń­ca wier­ny. Chry­stus sta­je dziś przed nami i chce odno­wić naszą miłość, chce by nasze życie na nowo zaja­śnia­ło, w świe­tle Jego miło­ści. To nie my zmie­nia­my sie­bie. To Bóg, to Jego miłość nas prze­mie­nia i uzdra­wia. (…) Życie to nie wyrok, któ­re­mu musi­my się pod­dać, to tak­że nie śle­py los. Bóg nie jest kimś komu musi­my się pod­po­rząd­ko­wać. On ofia­ro­wu­je nam życie jako dar swo­jej miło­ści. Na ile potra­fi­li­śmy je przy­jąć? Czy nie sta­ra­li­śmy się przed nim uciec?(…) Bóg nigdy nie opusz­cza czło­wie­ka, a wyj­ściem z izo­la­cji czy osa­mot­nie­nia jest modli­twa. Ona pozwa­la nam spo­tkać Boga, któ­ry chce nieść nasz trud dając nam nadzie­ję. Któż z nas nie trzy­mał w dło­ni różań­ca, nie po to by poczuć pacior­ki, ale by przez mat­czy­ną dłoń doświad­czyć miło­ści Boga. (…)W tro­sce o zacho­wa­nie tego co jest darem Zba­wi­cie­la trze­ba czę­sto pod­jąć kon­kret­ny wysi­łek, wyrze­cze­nie, trud — nawet jeśli nie zawsze od razu widać efek­ty. Pro­śmy byśmy potra­fi­li w naszym życiu dostrze­gać obli­cze Boga. (…) Praw­dzi­wym owo­cem modli­twy i postu jest miłość i życz­li­wość wobec innych. Jaka jest nasza posta­wa wobec tych z któ­ry­mi żyje­my pod jed­nym dachem, któ­rzy nas dobrze zna­ją, z któ­ry­mi prze­ży­wa­my poran­ki i wie­czo­ry, chwi­le rado­ści i smut­ku?

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. w kon­ka­te­drze Mat­ki Bożej Zwy­cię­skiej na sto­łecz­nym Kamion­ku, 30 III 2019 r.

ks. bp Marek Solar­czyk
Biskup Pomoc­ni­czy Die­ce­zji War­szaw­sko-Pra­skiej