Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Miłosierny Samarytanin Roku 2018

Miłosierny Samarytanin Roku/fot. A. Wojnar

Ruszy­ła kolej­na edy­cja ple­bi­scy­tu „Miło­sier­ny Sama­ry­ta­nin Roku 2018”. Kan­dy­da­tów do kon­kur­su, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest Sto­wa­rzy­sze­nie Wolon­ta­riat św. Elia­sza z Kra­ko­wa, moż­na zgła­szać do 10 mar­ca br. Celem ple­bi­scy­tu jest uho­no­ro­wa­nie osób, któ­re na co dzień bez­in­te­re­sow­nie poma­ga­ją bliź­nim i dla któ­rych pomoc dru­gie­mu czło­wie­ko­wi jest zacho­wa­niem natu­ral­nym, wypły­wa­ją­cym z potrze­by ser­ca. Hono­ro­wy patro­nat nad ple­bi­scy­tem spra­wu­je ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz.

Jak pod­kre­śla kar­me­li­ta o. Sta­ni­sław Wysoc­ki, ple­bi­scyt „Miło­sier­ny Sama­ry­ta­nin Roku 2018” to żywy pomnik dla św. Jana Paw­ła II. – Ideą nasze­go kon­kur­su jest poka­za­nie osób, dla któ­rych nie­za­leż­nie od rasy, wyzna­nia i przy­na­leż­no­ści spo­łecz­nej, naj­waż­niej­szy jest dru­gi czło­wiek. Celem zaś ple­bi­scy­tu jest tak­że pro­pa­go­wa­nie naucza­nia Papie­ża-Pola­ka i wyobraź­ni miło­sier­dzia, o któ­rej mówił nasz Ojciec Świę­ty – mówi kar­me­li­ta i doda­je: – Z nowym rokiem roz­po­czy­na­my nowe poszu­ki­wa­nia osób, któ­re bez­in­te­re­sow­nie, pomi­mo wszyst­ko wycią­ga­ją pomoc­ną dłoń do dru­gie­go czło­wie­ka. A swym życiem i czy­na­mi pro­pa­gu­ją naucza­nie św. Jana Paw­ła II i budu­ją „kul­tu­rę miło­ści”. Ojciec Świę­ty mówił, że miło­sier­nym sama­ry­ta­ni­nem jest każ­dy, kto zatrzy­mu­je się przy cier­pie­niu dru­gie­go czło­wie­ka.

Zgło­sze­nia

Gło­so­wa­nie w ple­bi­scy­cie „Miło­sier­ny Sama­ry­ta­nin Roku 2018” odby­wa się w dwóch kate­go­riach. – W pierw­szej tytuł przy­zna­wa­ny jest pra­cow­ni­ko­wi służ­by zdro­wia, dla któ­re­go pomoc cho­rym nie tyl­ko jest pra­cą zarob­ko­wą, ale jest też postrze­ga­na jako powo­ła­nie. Jest to oso­ba, któ­ra czę­sto i bez­in­te­re­sow­nie poświę­ca swój czas cier­pią­cym. W dru­giej kate­go­rii sta­tu­et­kę otrzy­mu­je oso­ba, któ­ra bez­in­te­re­sow­nie na co dzień poma­ga innym w potrze­bie, oso­ba szla­chet­na, dla któ­rej pomoc dru­gie­mu czło­wie­ko­wi jest czymś oczy­wi­stym – wyja­śnia o. Sta­ni­sław Wysoc­ki.

Nazwi­ska kan­dy­da­tów moż­na zgła­szać do 10 mar­ca. Nale­ży podać imię i nazwi­sko kan­dy­da­ta, dane tele­adre­so­we oraz uza­sad­nić, dla­cze­go oso­ba ta zasłu­gu­je na wyróż­nie­nie. Zgło­sze­nie moż­na prze­słać listow­nie na adres: Wolon­ta­riat św. Elia­sza, 30–608 Kra­ków, ul. Porucz­ni­ka Wącha­ły 5, mailem na adres: biuro@eliasz.org.pl, tele­fo­nicz­nie: 885 512 500, (12) 263 61 56 od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 11–17, a tak­że na for­mu­la­rzu na stro­nie www.eliasz.org.pl.

Uro­czy­sta Gala

Spo­śród nade­sła­nych zgło­szeń Kapi­tu­ła wybie­rze oso­by, któ­re otrzy­ma­ją pre­sti­żo­wą sta­tu­et­kę oraz wyróż­nie­nia „Miło­sier­ny Sama­ry­ta­nin Roku 2018”. Gala wrę­cze­nia odbę­dzie się w dru­giej poło­wie mar­ca br. w auli św. Jana Paw­ła II przy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach.

Wolon­ta­riat św. Elia­sza

Wolon­ta­riat św. Elia­sza to gru­pa zarów­no mło­dych, jak i star­szych osób, któ­re poma­ga­ją cho­rym, bez­dom­nym, udzie­la­ją się cha­ry­ta­tyw­nie w szpi­ta­lach, a tak­że nio­są pomoc ludziom samot­nym i nie­peł­no­spraw­nym, odwie­dza­jąc ich w domach. Zało­ży­cie­lem sto­wa­rzy­sze­nia jest kar­me­li­ta o. Sta­ni­sław Wysoc­ki. Sta­tu­et­ki Miło­sier­ne­go Sama­ry­ta­ni­na wrę­cza­ne są od 2005 roku.

Dotych­cza­so­wy­mi lau­re­ata­mi są m.in.: Bry­gi­da Mazgaj, Lucy­na Raszek, lek. med. Andrzej Cyga­nek, Brat Piotr Kuczaj, Anna Sini­ca, pań­stwo Bog­dan i Jani­na Sobań­scy, s. Micha­ela Rak oraz Piotr Lewan­dow­ski. W 2016 roku sta­tu­et­kę spe­cjal­ną otrzy­ma­ła wolon­ta­riusz­ka zamor­do­wa­na w Boli­wii – śp. Hele­na Kmieć z Libią­ża.

Mał­go­rza­ta Pabis