Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Minibabka z miodem

Minibabka z miodem

Skład­ni­ki:
170 g masła
200 g mio­du wie­lo­kwia­to­we­go
2 jaj­ka
320 g mąki pszen­nej tor­to­wej
200 g jogur­tu
2 łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia

Przy­go­to­wa­nie:
Ręcz­nym mik­se­rem wymie­szać masło o tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej z mio­dem, aby powsta­ła mięk­ka masa. Dodać jaj­ka. W osob­nej misce wymie­szać mąkę z prosz­kiem do pie­cze­nia. Powo­li, łyż­ka po łyż­ce, dodać poło­wę mąki do cia­sta, cały czas mie­sza­jąc. Następ­nie doło­żyć jogurt i cią­gle mie­sza­jąc, dodać pozo­sta­łą ilość mąki. Umie­ścić cia­sto w dwóch forem­kach (15x10), wyło­żo­nych papie­rem do pie­cze­nia. Piec w tem­pe­ra­tu­rze 180°C oko­ło 40 minut. Spraw­dzić, czy cia­sto jest upie­czo­ne, wbi­ja­jąc wyka­łacz­kę, któ­ra powin­na wyjść czy­sta.
Czas przy­go­to­wa­nia: 15 min.
Czas pie­cze­nia: 40 min.

Super­pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż 6 skład­ni­ków”