Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Młodzi chrześcijanie są zaczynem pokoju w świecie

Papież Franciszek

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Dzi­siaj będę z wami mówił o podró­ży apo­stol­skiej, któ­rą odby­łem w minio­nych dniach do Pana­my. (…)

Pew­na rzecz wywar­ła na mnie wiel­kie wra­że­nie: gdy prze­jeż­dżał papa­mo­bil ludzie bra­li w ramio­na dzie­ci i wyno­si­li je do góry, jak­by chcąc powie­dzieć: oto moja duma, to jest moja przy­szłość i poka­zy­wa­li dzie­ci. Było bar­dzo dużo dzie­ci oraz ojców i matek dum­nych ze swo­ich dzie­ci. Pomy­śla­łem: jak­że wie­le jest w tym geście god­no­ści! I jak­że jest on wymow­ny w obli­czu demo­gra­ficz­nej zimy, któ­rą prze­ży­wa­my w Euro­pie. Dumą tej rodzi­ny są dzie­ci. Zabez­pie­cze­niem na przy­szłość są dzie­ci. Zima demo­gra­ficz­na to coś trud­ne­go! (…)

Ten Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży był poprze­dzo­ny spo­tka­niem mło­dych nale­żą­cych do ludów rdzen­nych i afro­ame­ry­kań­skich. (…) Następ­nie, wraz z przy­by­ciem grup z całe­go świa­ta, powsta­ła wiel­ka sym­fo­nia twa­rzy i języ­ków, typo­wa dla tego wyda­rze­nia. Postrze­ga­nie, jak wszyst­kie fla­gi para­du­ją razem, tań­cząc w rękach rado­snej mło­dzie­ży z powo­du spo­tka­nia, to znak pro­ro­czy, znak, któ­ry sprze­ci­wia się dzi­siej­szej smut­nej skłon­no­ści do kon­flik­to­wych nacjo­na­li­zmów, któ­re wzno­szą mury i zamy­ka­ją się na powszech­ność, na spo­tka­nie mię­dzy naro­da­mi. Jest zna­kiem, że mło­dzi chrze­ści­ja­nie są zaczy­nem poko­ju w świe­cie.

Te Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży mia­ły sil­ny akcent maryj­ny, ponie­waż ich tema­tem były sło­wa Dzie­wi­cy skie­ro­wa­ne do anio­ła: „Oto Ja słu­żeb­ni­ca Pań­ska, niech Mi się sta­nie według twe­go sło­wa!” (Łk 1,38). Wzru­sza­ją­ce było słu­cha­nie tych słów, wypo­wia­da­nych przez przed­sta­wi­cie­li mło­dzie­ży z pię­ciu kon­ty­nen­tów, a przede wszyst­kim dostrze­że­nie, jak te sło­wa jaśnie­ją na ich twa­rzach. Dopó­ki będą nowe poko­le­nia, zdol­ne do mówie­nia Bogu „oto jestem”, dopó­ty będzie dla świa­ta przy­szłość.

Jed­nym z eta­pów Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży jest zawsze Dro­ga Krzy­żo­wa. Pój­ście wraz z Mary­ją za Jezu­sem nio­są­cym krzyż, jest szko­łą życia chrze­ści­jań­skie­go: tam uczy­my się cier­pli­wej, mil­czą­cej, kon­kret­nej miło­ści. (…)

Kul­mi­na­cją Świa­to­we­go Dnia Mło­dzie­ży i całej podró­ży były czu­wa­nie i Msza św. z mło­dy­mi. (…) Zapro­po­no­wa­łem im Mary­ję jako tę, któ­ra w swo­jej mało­ści, bar­dziej niż kto­kol­wiek inny „wpły­nął” na dzie­je świa­ta: nazwa­li­śmy Ją „oso­bą wpły­wo­wą Boga”. (…) W nie­dzie­lę rano pod­czas wiel­kiej cele­bra­cji eucha­ry­stycz­nej prze­mó­wił ponow­nie do mło­dzie­ży świa­ta Zmar­twych­wsta­ły Chry­stus, z mocą Ducha Świę­te­go, wzy­wa­jąc ją do życia Ewan­ge­lią w dniu dzi­siej­szym, ponie­waż mło­dzi nie są „jutrem”. Nie są „dzi­siaj” dla „jutra”. Nie są „mię­dzy­cza­sem”, lecz są dniem dzi­siej­szym, „teraz” Kościo­ła i świa­ta. (…)

Niech rodzi­na Kościo­ła w Pana­mie i na całym świe­cie czer­pie z Ducha Świę­te­go nie­usta­nie nową płod­ność, by była kon­ty­nu­owa­na i posze­rza­ła się na zie­mi piel­grzym­ka mło­dych uczniów –  misjo­na­rzy Jezu­sa Chry­stu­sa.

Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:

Ser­decz­nie witam pol­skich piel­grzy­mów. W spo­sób szcze­gól­ny pozdra­wiam stu­den­tów ze wspól­no­ty przy koście­le św. Sta­ni­sła­wa w Rzy­mie. Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzię­ku­ję, że towa­rzy­szy­li­ście mi w modli­twie pod­czas mojej podró­ży do Pana­my. Pięk­nie było spo­tkać mło­dych ze świa­ta, dzie­lić ich radość i entu­zjazm wia­ry, świę­tu­jąc, ale tak­że medy­tu­jąc nad ich życiem w świe­tle Maryi, mło­dej Mat­ki Boga, któ­ra – przez swo­je „Fiat” – wpły­nę­ła na losy świa­ta. W Pana­mie z rado­ścią spo­tka­łem się tak­że z zało­gą żaglow­ca mło­dych Pola­ków, bar­dzo dziel­nych, opły­wa­ją­cych świat, a któ­rzy przy­by­li na Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży. Jej mat­czy­na opie­ka niech sta­le wam towa­rzy­szy! Niech Bóg wam bło­go­sła­wi!

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej w auli Paw­ła VI w Waty­ka­nie, 30 stycz­nia br.