Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Mniszek lekarski w leczeniu nowotworów

mniszek

Pod­czas gdy ucze­ni na całym świe­cie usil­nie poszu­ku­ją sku­tecz­nych leków pomoc­nych przy nowo­two­rach, taki lek od daw­na ofe­ru­je nam zupeł­nie za dar­mo apte­ka Pana Boga. To mni­szek lekar­ski, zwa­ny potocz­nie mle­czem.

Wszę­dzie go peł­no

Mni­szek lekar­ski  Tara­xa­cum offi­ci­na­le jest rośli­ną wie­lo­let­nią. Kwia­to­sta­nem u nie­go jest koszy­czek, a w nim zło­ci­sto­żół­te, języcz­ko­wa­te kwia­ty. Two­rzy sil­ną roze­tę ciem­no­zie­lo­nych, podłu­go­wa­tych, wci­na­nych brze­giem liści. Cała rośli­na wypeł­nio­na jest sokiem mlecz­nym.

Lecz­ni­cza jest cała rośli­na mnisz­ka: zie­le (część nad­ziem­na), liście, koszycz­ki kwia­to­we lub same płat­ki (kwia­ty języcz­ko­wa­te) oraz korze­nie. Zie­le i liście zbie­ra się wcze­sną wio­sną. Koszycz­ki kwia­to­we bądź same płat­ki zry­wa­my zawsze w peł­ni roz­kwi­tu roślin. Korze­nie nato­miast wyko­pu­je­my zwy­kle w jesie­ni albo wcze­sną wio­sną.

W mnisz­ku odkry­to cen­ne fla­wo­no­idy, kwa­sy feno­we,  inu­li­nę, trój­ter­pe­ny, fito­ste­ro­le, żywi­ce, wita­mi­ny  C i z gru­py B oraz beta-karo­ten. Ma cały zestaw bio­pier­wiast­ków, np. potas,  żela­zo, magnez, cynk, selen itd.

Nadzie­ja dla cho­rych na raka

Pod­czas pra­cy nad moją naj­now­szą książ­ką „Mni­szek lekar­ski w wal­ce z nowo­two­ra­mi” (dostęp­na w Klu­bie Książ­ki Kato­lic­kiej  — nr tel. 12 345 42 00 lub 12 446 72 56)    prze­ana­li­zo­wa­łem ponad 60 wia­ry­god­nych rapor­tów medycz­nych na temat moż­li­wo­ści lecze­nia nowo­two­rów mnisz­kiem (opu­bli­ko­wa­nych m.in. w Inter­na­tio­nal Jour­nal of Onco­lo­gy).

Na pod­sta­wie tych donie­sień nauko­wych, rośli­na ta stwa­rza ogrom­ną nadzie­ję w nisz­cze­niu komó­rek nowo­two­ro­wych. Doty­czy to w szcze­gól­no­ści raka sut­ka MCF-7, pro­sta­ty LNCaP, jeli­ta gru­be­go Caco-2, wątro­by (wątro­biak HepG2, rak wątro­bo­wo­ko­mór­ko­wy HCC), trzust­ki oraz skó­ry (czer­niak). Dobre rezul­ta­ty lecz­ni­cze uzy­ski­wa­no tak­że pod­czas pro­wa­dzo­nych eks­pe­ry­men­tów medycz­nych w bia­łacz­ce mie­lo­mo­no­cy­to­wej CMM oraz chło­nia­kach. Rośli­na ta może wyka­zy­wać przy­dat­ność rów­nież w lecze­niu innych rodza­jów raka, ale bada­nia w tym przed­mio­cie wciąż trwa­ją.

Ana­li­zu­jąc publi­ka­cje poświę­co­ne prze­ciw­no­wo­two­ro­we­mu dzia­ła­niu mnisz­ka, zna­la­złem też wie­le donie­sień, gdzie wychwa­la­no zado­wa­la­ją­cy syner­gizm (spo­tę­go­wa­nie siły lecz­ni­czej) pod­czas poda­wa­nia leków z tej rośli­ny z leka­mi opar­ty­mi na wycią­gu z jemio­ły pospo­li­tej przy zwal­cza­niu nowo­two­rów u dzie­ci, np. ner­wia­ka nie­doj­rza­łe­go.

Waż­na uwa­ga!

Zasto­so­wa­nie leków z mnisz­ka w lecze­niu nowo­two­rów musi­my zawsze skon­sul­to­wać z leka­rzem onko­lo­giem! Z uwa­gi na ogól­ną dostęp­ność wia­ry­god­nych rapor­tów kli­nicz­nych na ten temat, lekarz z pew­no­ścią prze­ana­li­zu­je słusz­ność wdro­że­nia ich do kura­cji.  Taka kura­cja zawsze powin­na prze­bie­gać w ści­słej współ­pra­cy z leka­rzem i sta­no­wić jedy­nie uzu­peł­nie­nie lecze­nia pod­sta­wo­we­go. Nie wol­no leczyć nowo­two­rów na wła­sną rękę, przyj­mu­jąc np. tyl­ko leki z mnisz­ka, a odrzu­ca­jąc tera­pię pro­po­no­wa­ną przez onko­lo­ga.

 Zbi­gniew Tomasz Nowak