Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Mocni mocą wiary

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Świa­do­mi tego zobo­wią­za­nia, któ­re pły­nie od nas z poca­łun­ku jakim wte­dy Jan Paweł II obda­rzył pol­ską zie­mię, zechciej­my po 40 latach przy­jąć cią­gle tak samo aktu­al­ną praw­dę, któ­rą wyra­ził na Bło­niach: „Musi­cie być moc­ni, dro­dzy bra­cia i sio­stry! Musi­cie być moc­ni tą mocą, któ­rą daje wia­ra! Musi­cie być moc­ni mocą wia­ry! Musi­cie być wier­ni!” (…) Ten gest jest bar­dzo zobo­wią­zu­ją­cy dla wszyst­kich Pola­ków, zwłasz­cza w dzi­siej­szych cza­sach. Papież 40 lat temu poru­szył wątek naro­do­wy, miło­ści do Ojczy­zny. Tym­cza­sem współ­cze­śnie sły­szy­my, że „Pol­ska to nie­nor­mal­ność”. Ojciec Świę­ty pod­czas swej pierw­szej piel­grzym­ki wspo­mi­nał o wiel­kiej miło­ści Pola­ków do Mat­ki Bożej, a dziś doko­na­no pro­fa­na­cji obra­zu Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej. Ład moral­ny, o któ­re­go zacho­wa­niu mówił Jan Paweł II, jest zagro­żo­ny poprzez Kar­tę WHO, pro­gram LGBT. (…) Jan Paweł II mówił, że nale­ży być moc­nym wia­rą, nadzie­ją i miło­ścią, by podej­mo­wać dia­log z czło­wie­kiem i świa­tem, zako­rze­nio­ny w dia­lo­gu z Bogiem – dia­log zba­wie­nia. (…) Ten dia­log jest koniecz­ny by żyć w praw­dzie, wie­rze, miło­ści i nadziei. Umoc­nie­ni mocą Ducha Świę­te­go, chce­my iść w nowe dzie­je naszej Ojczy­zny, gło­sząc Chry­stu­sa w porę i nie w porę, by oca­lić czło­wie­ka, nasz naród, naszą Ojczy­znę, naszą Euro­pę.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w 40-lecie pierw­szej piel­grzym­ki Jana Paw­ła II do Pol­ski, odpra­wio­nej w para­fii pw. św. Bar­tło­mie­ja w Mora­wi­cy, 2 VI 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski