Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Modlitwa za ofiary Grudnia 1970 to nasz obowiązek

Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź

Cóż więc mamy czy­nić z tą bole­sną, krwa­wą, tra­gicz­ną datą w kalen­da­rzu pol­skiej histo­rii – tra­ge­dią Grud­nia 1970 roku? Mamy się modlić o życie wiecz­ne dla jej ofiar. O wie­niec spra­wie­dli­wo­ści. O radość nie­ba. O god­ne miej­sce w spo­łecz­no­ści zba­wio­nych. O tra­ge­dii Grud­nia 1970 roku mamy pamię­tać. To nasz obo­wią­zek. Chrze­ści­jań­ski i naro­do­wy. Obo­wią­zek wobec teraź­niej­szo­ści i przy­szło­ści. Wobec współ­cze­snych, wobec poko­leń, któ­re po nas przyj­dą. (…) W roku, któ­ry mija, do wie­lu zda­rzeń pol­skiej histo­rii, do postaw i czy­nów ludzi przy­kła­da­li­śmy mia­rę stu­le­cia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. Mia­rę tego nie­śmier­tel­ne­go nur­tu, co biegł przez czas nie­wo­li naro­do­wej, aby w listo­pa­dzie 1918 roku roz­bły­snąć jutrzen­ką wol­no­ści. Nur­tu, któ­ry jed­no­czył tak wie­le pol­skich serc. Szli ku Nie­pod­le­głej przod­ko­wie nasi dro­ga­mi wal­ki, modli­twy, edu­ka­cji, roz­pło­mie­nia­ne­go z poko­le­nia na poko­le­nie naro­do­we­go ducha. Szli z wia­rą, że z ich tru­du i zno­ju Pol­ska powsta­nie, by żyć. Zawie­rza­li Bożej Opatrz­no­ści pra­gnie­nie, że przyj­dzie Pol­ska w Imię Pana. I przy­szła – w listo­pa­do­wy dzień, przed stu laty. (…) Gru­dzień 1970 roku. Jed­na z tych pol­skich sta­cji na dro­dze ku wol­no­ści. Jed­no z tych miejsc, gdzie to pra­gnie­nie łączy­ło się z ofia­rą krwi, roz­la­ną zbrod­ni­czą ręką jan­cza­rów komu­ni­stycz­ne­go sys­te­mu. Wte­dy, na począt­ku siód­mej deka­dy ubie­głe­go wie­ku, to był krzyk na trwo­gę. Usły­sza­ny przez wie­lu. Alar­mo­wy dzwon. Otwo­rzył wie­lu oczy na isto­tę tam­te­go sys­te­mu, na kłam­stwo i wia­ro­łom­stwo komu­ni­stycz­nej ide­olo­gii, któ­rą wsą­cza­no na róż­ne spo­so­by w tkan­kę naro­du. Na struk­tu­ral­ne zło sys­te­mu, któ­ry znie­wo­lił powo­jen­ną Pol­skę. Uka­zał cynizm wła­dzy, któ­ra – mie­niąc się przed­sta­wi­cie­lem ludzi pra­cy – strze­la do nich, jak to już mia­ło miej­sce w Pozna­niu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Bazy­li­ce św. Bry­gi­dy w Gdań­sku z oka­zji rocz­ni­cy Wyda­rzeń Gru­dnio­wych oraz poświę­ce­nia psze­nicz­nych łanów zbóż w Bursz­ty­no­wym

Ks. Abp Sła­woj Leszek Głódź
Metro­po­li­ta Gdań­ski