Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Módlmy się o świętość małżeństw i rodzin

ks. bp Wiesław Śmigiel

Dobro mał­żeń­stwa i rodzi­ny ma klu­czo­we zna­cze­nie dla przy­szło­ści świa­ta i Kościo­ła. Z tego powo­du dusz­pa­ster­stwo rodzin nale­ży do prio­ry­te­tów dzia­łal­no­ści zbaw­czej Kościo­ła i wyma­ga nie­ustan­ne­go wysił­ku, by nie tyl­ko solid­nie przy­go­to­wy­wać do sakra­men­tu mał­żeń­stwa, ale rów­nież towa­rzy­szyć rodzi­nom w roz­wo­ju ich miło­ści i wia­ry, a tak­że pomóc w odkry­ciu ich miej­sca w życiu para­fii. W te wysił­ki Kościo­ła w Pol­sce wpi­su­je się ini­cja­ty­wa zwią­za­na z prze­ży­wa­niem Nie­dzie­li Świę­tej Rodzi­ny. Pod­czas 380. Zebra­nia Ple­nar­ne­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski (Płock, 25–26 IX 2018 r.), bisku­pi zapro­po­no­wa­li, aby Nie­dzie­la Świę­tej Rodzi­ny była dniem modlitw o świę­tość mał­żeństw i rodzin oraz dniem odno­wie­nia przy­rze­czeń mał­żeń­skich. Chce­my przy­po­mnieć wszyst­kim o pięk­nie miło­ści, któ­rą zosta­li­śmy obda­ro­wa­ni przez Boga. W prze­ży­wa­niu miło­ści ludzie wie­rzą­cy otrzy­ma­li tak­że szcze­gól­ną pomoc, któ­rą jest sakra­ment mał­żeń­stwa. Jest on „darem dla uświę­ce­nia i zba­wie­nia mał­żon­ków” oraz „sta­łym przy­po­mnie­niem dla Kościo­ła tego, co doko­na­ło się na Krzy­żu”, bowiem mał­żon­ko­wie „wza­jem­nie dla sie­bie i dla dzie­ci są świad­ka­mi zba­wie­nia” (papież Fran­ci­szek, Amo­ris laeti­tia, nr 74). (…) Zachę­ca­my, aby we wszyst­kich para­fiach w Pol­sce ta nie­dzie­la była oka­zją do spo­tka­nia mał­żeństw i rodzin ze Świę­tą Rodzi­ną z Naza­re­tu. Wszyst­kich dusz­pa­ste­rzom, oso­bom kon­se­kro­wa­nym i apo­sto­łom świec­kim zaan­ga­żo­wa­nym w dusz­pa­ster­stwo rodzin w Pol­sce dzię­ku­ję za wysi­łek oraz pro­szę, byśmy nie tra­ci­li gor­li­wo­ści i nadziei. Na rado­sne i peł­ne wia­ry prze­ży­wa­nie Świąt Boże­go Naro­dze­nia wszyst­kim bło­go­sła­wię.

Frag­ment listu do dusz­pa­ste­rzy i wier­nych świec­kich na Nie­dzie­lę Świę­tej Rodzi­ny, 17 XII 2018 r.

ks. bp Wie­sław Śmi­giel, Prze­wod­ni­czą­cy Rady ds. Rodzi­ny KEP, Biskup Toruń­ski