Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Muzyczno-operowe propozycje

Muzyczno-operowe propozycje

Sta­ni­sław Moniusz­ko gościł w Kra­ko­wie wio­sną 1858 r., w dro­dze do Pary­ża. Zachwy­cał się pod­wa­wel­ski­mi sta­ro­żyt­no­ścia­mi, uczcił swo­je­go patro­na, św. Sta­ni­sła­wa BM, zarów­no w Kate­drze, jak i na Skał­ce. Ope­ra Kra­kow­ska na Dzie­dziń­cu Arka­do­wym Zam­ku Kró­lew­skie­go na Wawe­lu w ramach czerw­co­we­go, 23. Let­nie­go Festi­wa­lu, zor­ga­ni­zo­wa­ła para­dę gatun­ków wokal­nych „Arie Oper Świa­ta – Moniusz­ko!” oraz inne arty­stycz­ne impre­zy, aby zło­żyć hołd i uczcić kom­po­zy­to­ra w Roku jemu dedy­ko­wa­nym.

 Wido­wi­sko na mia­rę jubi­le­uszu

Let­nie Festi­wa­le Ope­ry Kra­kow­skiej mają już ugrun­to­wa­ną, euro­pej­ską reno­mę. W ramach festi­wa­lu wystę­pu­ją arty­ści kra­kow­skiej sce­ny ope­ro­wej i zapra­sza­ni wybit­ni goście, jak: Mariusz Kwie­cień, Piotr Becza­ła, Alek­san­dra Kurzak, Mał­go­rza­ta Walew­ska. W tym roku na rene­san­so­wym dzie­dziń­cu wawel­skim, w pre­sti­żo­wym kon­cer­cie poświę­co­nym twór­czo­ści ope­ro­wej Moniusz­ki, w ramach ogól­no­pol­skich obcho­dów – obok dobrze zna­nych melo­ma­nom naj­wy­bit­niej­szych arii ze Strasz­ne­go dwo­ru i Hal­ki – zabrzmia­ły frag­men­ty oper Ver­bum nobi­le, Hra­bi­na, Beata. Wystą­pi­li zna­ko­mi­ci soli­ści: Kata­rzy­na Oleś-Bla­cha, Moni­ka Kory­bal­ska, Ewa Vesin, Tomasz Kuk, Adam Szer­szeń, Woj­ciech Ger­lach, w towa­rzy­stwie Bale­tu, Chó­ru i Orkie­stry Ope­ry Kra­kow­skiej pod dyrek­cją Toma­sza Tokar­czy­ka. Jako goście spe­cjal­ni wystą­pi­li soli­ści i Pol­ski Balet Naro­do­wy. Zatań­czy­li „polo­ne­za kon­cer­to­we­go” i mazu­ra ze Strasz­ne­go dwo­ru. Kon­cert dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków MKiDN. pocho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry w ramach pro­gra­mu „Moniusz­ko 2019 – Pro­me­sa”, reali­zo­wa­ne­go przez Insty­tut Muzy­ki i Tań­ca.

W foy­er ope­ro­we­go budyn­ku zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na mono­gra­ficz­na wysta­wa cza­so­wa „Sta­ni­sław Moniusz­ko na sce­nie Ope­ry Kra­kow­skiej ze zbio­rów archi­wal­nych teatru na afi­szach od 1947”. Zaj­mu­ją­cej „podró­ży w prze­szłość” towa­rzy­szy­ło uka­za­nie cią­gło­ści Moniusz­kow­skiej tra­dy­cji wśród kra­kow­skich pre­mier ope­ro­wych. Poka­za­ne zosta­ły archi­wal­ne zdję­cia, pla­ka­ty, frag­men­ty recen­zji, pro­gra­my. Naj­waż­niej­szy po Cho­pi­nie pol­ski kom­po­zy­tor XIX w., docze­kał się w Kra­ko­wie po woj­nie sze­ściu wysta­wień Hal­ki (1958, 1968, 1981, 1987, 2004 (ple­ne­ro­wa pre­zen­ta­cja na Skał­kach Twar­dow­skie­go), 2011 (nowa insce­ni­za­cja), a spek­ta­kle Strasz­ne­go dwo­ru  kra­ko­wia­nie oglą­da­li 11-krot­nie (1947, 1955, 1960, 1964, 1970, 1975, 1990, 2002 (na Zam­ku w Nie­po­ło­mi­cach), 2004, 2018 (na Wawe­lu), 2019 (w OK, a jesie­nią w ple­ne­ro­wym spek­ta­klu na ryn­ku w Lanc­ko­ro­nie). Ostat­nie dzie­ło kom­po­zy­to­ra, ope­ra komicz­na Beata (1872), w wyko­na­niu kon­cer­to­wym, zosta­ła utrwa­lo­na w jubi­le­uszo­wym nagra­niu. Pre­mie­ra nowe­go wydaw­nic­twa fono­gra­ficz­ne­go OK i fir­my DUX, zosta­ła w ramach dzia­łal­no­ści pro­mo­cyj­nej zapre­zen­to­wa­na w maju br. w sie­dzi­bie OK i w TW-ON w War­sza­wie w Salo­ni­ku Moniusz­kow­skim.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.