Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Na motocyklach z Bożym Miłosierdziem

Na motorach z Bożym Miłosierdziem/ fot. A. Wojnar

Od poran­nej Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia, w  sobo­tę 22 czerw­ca roz­po­czę­ła się  czwar­ta już edy­cja moto­cy­klo­wej piel­grzym­ki „Iskry Miło­sier­dzia”. Na tra­sę św. Paw­ła aż do Gre­cji wyru­szy­ło ponad 400 moto­cy­kli­stów, apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia.

Roz­po­czy­na­cie naszą piel­grzym­kę, gdyż jeste­ście apo­sto­ła­mi Boże­go Miło­sier­dzia. Przed wami dłu­ga tra­sa, nie­ła­twa, śla­dem św. Paw­ła przez Rzym, Fati­mę do Koryn­tu (w Gre­cji). Wie­zie­cie ze sobą w tej piel­grzym­ce inten­cje, ale tak­że wie­le osób pro­si­ło was rów­nież o modli­twę. W dro­dze świad­czy­cie wszyst­kim o Bożym Miło­sier­dziu, któ­re jest prze­ba­cze­niem za grze­chy” – powie­dział pod­czas Mszy św. ini­cja­tor i pomy­sło­daw­ca piel­grzym­ki ks. Adam Par­szyw­ka SDB.

Na liczą­cą 2,6 tys km tra­sę 10-dnio­wej piel­grzym­ki wyje­cha­ło ponad 400 apo­sto­łów na moto­cy­klach. Uczest­ni­cy piel­grzym­ki, prze­mie­rza­jąc kilo­me­try z misją roz­pa­la­nia Iskry Miło­sier­dzia, two­rzą rodzi­nę. Dosłow­nie, jak np. pań­stwo Alek­san­der i Lidia Boja­now­scy ze Świd­ni­cy czy też pan Woj­ciech Wilk wraz cór­ką Kla­me­lią z Leżaj­ska.

Codzien­nie w cza­sie piel­grzym­ki odpra­wia­na jest Msza św., gdyż piel­grzy­mom na moto­cy­klach towa­rzy­szą piel­grzy­mu­ją­cy w dro­dze kapła­ni z ks. Ada­mem Par­szyw­ką na cze­le. Nie­po­wta­rzal­ne są stro­je uczest­ni­ków: każ­dy ubra­ny jest w cha­rak­te­ry­stycz­ną kami­zel­kę z logo „Iskry Miło­sier­dzia”.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

(aw, aga)