Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Na życiu małżeńskim i rodzinnym budują się narody

Ks. abp. Marek Jędraszewski

W jaki spo­sób doświad­cza­my tego, że Bóg jest z nami? On chce, by w życiu każ­de­go z nas Jego miłość zna­la­zła swój odblask, odzwier­cie­dle­nie, zwłasz­cza jeśli cho­dzi o miłość mał­żeń­ską, rodzin­ną i macie­rzyń­ską. (…) Józef, choć czuł nie­po­kój, gdy dowie­dział się, że Mary­ja spo­dzie­wa się dziec­ka, wziął Ją do sie­bie, bo zaufał anio­ło­wi posła­ne­mu przez Boga. Miłość mał­żeń­ska i dziś ma być budo­wa­na na takim bez­gra­nicz­nym zaufa­niu do Boga, któ­ry pomo­że nawet w trud­nych momen­tach. (…) Na życiu mał­żeń­skim i rodzin­nym budu­ją się naro­dy, a w ten spo­sób speł­nia się pierw­sze przy­ka­za­nie, jakie Bóg dał kobie­cie i męż­czyź­nie: by byli płod­ni, roz­mna­ża­li się i czy­ni­li sobie zie­mię pod­da­ną. Współ­cze­sna kul­tu­ra kwe­stio­nu­je jed­nak to wszyst­ko, i to w spo­sób bru­tal­ny, agre­syw­ny i świę­to­krad­czy. Zaczy­na się to od nega­cji Boga, a gdy nie ma Boga, czło­wiek zosta­je sam, w ducho­wej pust­ce. Tak było 300 lat temu, gdy w epo­ce oświe­ce­nia kwe­stio­no­wa­no Boga, sta­wia­jąc na rozum, i tak było 80 lat temu, gdy roz­po­czy­na­ła się II woj­na świa­to­wa, a poli­tycz­ne sys­te­my mia­ły nisz­czyć czło­wie­ka. Rozum wte­dy się skom­pro­mi­to­wał. Tak jest i dziś, gdy ide­olo­gie gen­der i LGBT pró­bu­ją nisz­czyć dzie­ci, tak­że te naj­mniej­sze, odbie­ra­jąc im czy­stość spoj­rze­nia i nie­win­ność.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w cza­sie 27. Piel­grzym­kę Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej, 8 IX 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski