Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nad Jasną Górą otwarło się niebo

ks. inf. Ireneusz Skubiś

Tak bra­cia Sło­wa­cy sko­men­to­wa­li sym­po­zjum Ruchu „Euro­pa Chri­sti” w lutym br. na Jasnej Górze – odby­wa­ją­ce­go się w ramach III Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­gre­su tego Ruchu – poświę­co­ne świę­tym Cyry­lo­wi i Meto­de­mu.

W sym­po­zjum uczest­ni­czy­li, oprócz Sło­wa­ków, tak­że przed­sta­wi­cie­le Czech, Bia­ło­ru­si. Ukra­iny, byli bisku­pi obrząd­ku zarów­no łaciń­skie­go, jak i wschod­nie­go, byli obec­ni ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz, Metro­po­li­ta Czę­sto­chow­ski ks.  abp Wacław Depo i ks. arcy­bi­skup senior Sta­ni­sław Nowak, przy­by­ło wie­lu kapła­nów i wier­nych z wymie­nio­nych kra­jów i z Pol­ski.

Na przy­kła­dzie spo­tka­nia coraz wyraź­niej widać, jak bar­dzo Euro­pie i świa­tu potrze­ba dziś jed­no­ści chrze­ści­jan, by prze­ciw­sta­wić się nie­bez­piecz­nym dla cywi­li­za­cji pró­bom rzą­dze­nia nami wszyst­ki­mi przez ate­istów, neo­mark­si­stów i maso­nów. I dostrze­ga­my, że bar­dzo potrzeb­na jest jed­ność zarów­no Wscho­du, jak i Zacho­du Euro­py, jak o tym mówił 40 lat temu w Gnieź­nie Jan Paweł II, porów­nu­jąc te regio­ny Euro­py do jej dwóch płuc. I wła­śnie na Jasnej Górze zoba­czy­li­śmy taką pięk­ną wspól­ną Euro­pę, peł­ną mocy…

Dostrze­ga­my bowiem z ogrom­nym smut­kiem, że Euro­pa tra­ci swo­ją chrze­ści­jań­ską toż­sa­mość i zmie­rza w kie­run­ku ate­izmu, a co za tym idzie – samo­znisz­cze­nia. A prze­cież ma ona prze­bo­ga­tą kul­tu­rę, któ­rą wraz z Kościo­łem budo­wa­ła przez ponad dwa tysią­ce lat i któ­rej zazdrosz­czą jej spo­łecz­no­ści innych kon­ty­nen­tów. Widzi­my też per­ma­nent­ny, zma­so­wa­ny  atak na Kościół, jak­by ude­rze­nie złe­go w samo ser­ce tej kul­tu­ry. Wie­le zła przy­pi­su­je się dziś kapła­nom. Otóż na pew­no zda­rza­ją się róż­ne przy­pad­ki, jak w każ­dym spo­łe­czeń­stwie czy śro­do­wi­sku, ale jako kapłan z 58-let­nim sta­żem oso­bi­ście nigdy nie zetkną­łem się ze zja­wi­skiem pedo­fi­lii w Koście­le. Znam za to wspa­nia­łych księ­ży, bisku­pów i kar­dy­na­łów, wiem, że oni repre­zen­tu­ją naj­wyż­sze war­to­ści. Patrzy­łem też pil­nie na ks. kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, na ks. kard. Karo­la Woj­ty­łę – póź­niej­sze­go Jana Paw­ła II, zna­łem ks. abp. Igna­ce­go Tokar­czu­ka z Prze­my­śla i ks. abp. Bro­ni­sła­wa Dąbrow­skie­go, któ­rzy wznie­śli Kościół bar­dzo wyso­ko i trosz­czy­li się o to, żeby był wspa­nia­ły i zdał egza­min w trud­nych cza­sach i sytu­acjach. Nie ma już dziś krem­low­skich dys­po­zy­cji, ale widać, że są ludzie, któ­rzy czy­nią wszyst­ko, żeby zohy­dzić Kościół. Oba­la się pomni­ki zasłu­żo­nych dusz­pa­ste­rzy, ate­istycz­na dele­ga­cja docie­ra do Waty­ka­nu, żeby znie­sła­wić pol­ski Kościół – to bar­dzo smut­ne.

Jako kato­li­cy powin­ni­śmy mieć dystans do ate­istycz­nych komu­ni­ka­tów i odrzu­cić ate­istycz­ne media. Mamy tyle moż­li­wo­ści, żeby być razem, soli­dar­nie, mamy kapła­nów,  któ­rzy pro­wa­dzą pięk­ne dzie­ła. Tyl­ko zbierz­my siły. Ruch „Euro­pa Chri­sti” od trzech lat orga­ni­zu­je kon­gre­sy i sym­po­zja, mają­ce na celu jed­no­cze­nie kato­li­ków w Imię Chry­stu­sa. Niech to „nie­bo nad Jasną Górą” otwie­ra się nam codzien­nie o godz. 21.00 pod­czas Ape­lu Jasno­gór­skie­go. Uczyń­my z modli­twy ape­lo­wej pacierz naro­du, któ­ry gro­ma­dzi się u swo­jej Kró­lo­wej – pacierz Euro­py, bo Mat­ka Boża Jasno­gór­ska jest patron­ką jed­no­ści Euro­py. Niech to będzie wiel­ki Wie­czer­nik modli­twy Pola­ków oraz miesz­kań­ców Euro­py i świa­ta.

Oczy­wi­ście, nasza modli­twa może być róż­no­rod­na i twór­cza. Pamię­taj­my tyl­ko, że jej owo­ca­mi powin­ny być zawsze pokój i dobro, bo one przede wszyst­kim zawie­ra­ją się w prze­sła­niu Pana Boga do ludzi.

Pani Jasno­gór­ska, Patron­ko jed­no­ści i soli­dar­no­ści Euro­py, módl się za nami! Daj nowe spoj­rze­nie naro­dom Sta­re­go Kon­ty­nen­tu, oświe­co­ne łaską wia­ry, nadziei i miło­ści, któ­re pocho­dzą od Boga. Natchnij Euro­pej­czy­ków, by postrze­gli swo­je życie  jako uda­ne i szczę­śli­we według zasad chrze­ści­jań­skiej wia­ry. Niech naro­dy Euro­py dostrze­gą śla­dy krwi męczen­ni­ków – wiel­ki znak ich wier­no­ści Chry­stu­so­wi. Niech ujrzą pięk­ny świat war­to­ści moral­nych i ducho­wych, któ­re przy­świe­ca­ły świę­tym i boha­te­rom Euro­py. Spraw, by Sta­ry Kon­ty­nent dostrzegł u sie­bie obec­ność Krzy­ża i Ewan­ge­lii od dwóch tysię­cy lat. By miesz­kań­cy Euro­py odkry­li na nowo wiel­ki dar obec­no­ści Kościo­ła, któ­ry jest klu­czem jej wiel­ko­ści i roz­wo­ju, słu­żą­ce­mu budo­wa­niu cywi­li­za­cji życia i miło­ści.

ks. inf. Ire­ne­usz Sku­biś