Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

NAGRODA im. Sługi Bożego Jerzego CIESIELSKIEGO – Ojca Rodziny

ks. abp. Marek Jędraszewski

Już po raz dwu­dzie­sty czwar­ty Kapi­tu­ła Nagro­dy „Źró­dła” wyróż­nia oso­bę, któ­ra w szcze­gól­ny spo­sób zasłu­ży­ła się w dzia­łal­no­ści na rzecz umac­nia­nia rodzin. Dotych­czas lau­re­ata­mi nagro­dy byli: red. Jan Maria JACKOWSKI, dr Paweł WOSICKI, mgr inż. Józef DĄBROWSKI, mece­nas Zbi­gniew CHOJNACKI, mgr Anto­ni SZYMAŃSKI, red. Cze­sław RYSZKA, prof. Wło­dzi­mierz FIJAŁKOWSKI, dr Rafał MICHALIK, Sta­ni­sław KOGUT,  dr hab. inż. Marian PALUCH, prof. Fran­ci­szek ADAMSKI, prof. Wło­dzi­mierz BOJARSKI, prof. Gabriel TUROWSKI, o. dr Tade­usz RYDZYK, ks. bp Sta­ni­sław STEFANEK, lek. med. Marek KROBICKI, mec. Zbi­gniew CICHOŃ, mgr Marek JUREK, dr inż. Jacek PULIKOWSKI, ks. Tomasz KANCELARCZYK, Lech POLAKIEWICZ, lek. med. Cze­sław SUDEWICZ, prof. Bog­dan Cha­zan.

W 2020 r. nagro­dę otrzy­mu­je: Jego Eks­ce­len­cja Ks. Arcy­bi­skup Marek JĘDRASZEWSKI

Ksiądz Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski pocho­dzi z Pozna­nia (uro­dził się 24 lip­ca 1949 roku). W 1973 roku uzy­skał świę­ce­nia kapłań­skie z rąk ks. abp. Anto­nie­go Bara­nia­ka.  W 1974 roku uzy­skał licen­cjat kano­nicz­ny z teo­lo­gii na Papie­skim Wydzia­le Teo­lo­gicz­nym w Pozna­niu. Stu­dia spe­cja­li­stycz­ne, któ­re odbył na Wydzia­le Filo­zo­fii Papie­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Gre­go­riań­skie­go w Rzy­mie, ukoń­czył w 1977 r., uzy­sku­jąc licen­cjat z filo­zo­fii, a jego pra­ca zosta­ła wyróż­nio­na zło­tym meda­lem Uni­wer­sy­te­tu. Dwa lata póź­niej obro­nił pra­cę dok­tor­ską, któ­ra zosta­ła nagro­dzo­na zło­tym meda­lem Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II.

Po powro­cie do Pol­ski: pra­co­wał na Papie­skim Wydzia­le Teo­lo­gicz­nym w Pozna­niu, był pre­fek­tem Arcy­bi­sku­pie­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Pozna­niu, a następ­nie został  redak­to­rem naczel­nym „Prze­wod­ni­ka Kato­lic­kie­go”. W 1991 roku habi­li­to­wał się na Wydzia­le Filo­zo­ficz­nym Papie­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w Kra­ko­wie.

W 1996 roku ks. dr hab. Marek Jędra­szew­ski otrzy­mał nomi­na­cję na wika­riu­sza bisku­pie­go ds. nauki i kul­tu­ry w Archi­die­ce­zji Poznań­skiej oraz na prze­wod­ni­czą­ce­go Wydzia­łu Dusz­pa­ster­stwa Aka­de­mic­kie­go w Kurii Arcy­bi­sku­piej w Pozna­niu. 17 maja 1997 roku Ojciec Świę­ty Jan Paweł II mia­no­wał go bisku­pem pomoc­ni­czym Archi­die­ce­zji Poznań­skiej. Za dewi­zę bisku­pią przy­jął sło­wa „Sci­re Chri­stum” („Znać Chry­stu­sa”).

W 1998 roku został pro­fe­so­rem nad­zwy­czaj­nym Uni­wer­sy­te­tu im. A. Mic­kie­wi­cza, gdzie kie­ro­wał Zakła­dem Filo­zo­fii Chrze­ści­jań­skiej na Wydzia­le Teo­lo­gicz­nym. W 2002 roku otrzy­mał tytuł  pro­fe­so­ra nauk teo­lo­gicz­nych. W 2012 r. papież Bene­dykt XVI mia­no­wał go Arcy­bi­sku­pem Metro­po­li­tą Łódz­kim. Od 2014 roku jest zastęp­cą Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski. W Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski  jest też człon­kiem Rady Sta­łej oraz kie­ru­je i uczest­ni­czy w pra­cach wie­lu rad i komi­sji KEP.   Od 2012 roku do 2017 roku był prze­wod­ni­czą­cym Komi­sji ds. kate­che­zy, szkół i uni­wer­sy­te­tów Rady Kon­fe­ren­cji Bisku­pich Euro­py (CCEE).

W uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, 8 grud­nia 2016 r. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek mia­no­wał ks. abp. prof. Mar­ka Jędra­szew­skie­go Metro­po­li­tą Kra­kow­skim. Jako Metro­po­li­ta jest też Wiel­kim Kanc­le­rzem Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie.

Patron nagro­dy

Fun­da­cja „Źró­dło”, usta­na­wia­jąc w 1997 r. Nagro­dę, przy­ję­ła za jej Patro­na Słu­gę Boże­go Jerze­go Cie­siel­skie­go – Ojca Rodzi­ny. Pamię­ta­my, że w dniu 17 grud­nia 2013 r. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek pod­pi­sał dekret uzna­ją­cy hero­icz­ność cnót Słu­gi Boże­go. Co to ozna­cza? Sko­rzy­staj­my z wyja­śnie­nia św. Jana Paw­ła II, któ­ry stwier­dził: „Świę­tość – to świa­do­me zacho­wy­wa­nie cnót: wia­ry, nadziei i miło­ści. Hero­icz­ność cnót ozna­cza zatem wier­ność im i jest świa­do­mym współ­dzia­ła­niem z łaską. Wszyst­kie dobre uczyn­ki są dzie­łem łaski. Świę­tość nie jest czy­nie­niem rze­czy nad­zwy­czaj­nych, ale nad­zwy­czaj­ne prze­ży­wa­nie codzien­no­ści”.

Uza­sad­nie­nie decy­zji kapi­tu­ły Nagro­dy im. Słu­gi Boże­go Jerze­go Cie­siel­skie­go

Nagro­da Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”, któ­rej patro­nu­je Czci­god­ny Słu­ga Boży Jerzy Cie­siel­ski – Ojciec Rodzi­ny, jest przy­zna­wa­na oso­bie, któ­ra w szcze­gól­ny spo­sób zasłu­ży­ła się w dzia­łal­no­ści na rzecz umac­nia­nia rodzin.

W dwu­dzie­stej czwar­tej edy­cji tej Nagro­dy, Kapi­tu­ła wybie­ra­jąc Lau­re­ata pra­gnie zwró­cić uwa­gę na waż­ną posłu­gę wobec rodzin w Pol­sce, reali­zo­wa­ną przez Paste­rzy Kościo­ła. Kapi­tu­ła na tę posłu­gę postrze­ga przez wska­za­nia św. Jana Paw­ła II, któ­ry m.in. w homi­lii wygło­szo­nej na Bło­niach w Kra­ko­wie w dniu 18 sierp­nia 2002 roku, przed­sta­wia­jąc dro­gę do świę­to­ści ks. abp. Zyg­mun­ta Szczę­sne­go Feliń­skie­go, tak cha­rak­te­ry­zo­wał służ­bę bisku­pią: „W duchu tak poj­mo­wa­nej miło­ści spo­łecz­nej arcy­bi­skup Feliń­ski głę­bo­ko anga­żo­wał się w obro­nę wol­no­ści naro­do­wej. Potrze­ba tego i dzi­siaj, kie­dy róż­ne siły – czę­sto kie­ru­ją­ce się fał­szy­wą ide­olo­gią wol­no­ści – sta­ra­ją się ten teren zago­spo­da­ro­wać, kie­dy hała­śli­wa pro­pa­gan­da libe­ra­li­zmu, wol­no­ści bez praw­dy i odpo­wie­dzial­no­ści nasi­la się rów­nież w naszym kra­ju, paste­rze Kościo­ła nie mogą nie gło­sić jed­nej i nie­za­wod­nej filo­zo­fii wol­no­ści, jaką jest praw­da Krzy­ża Chry­stu­so­we­go”.

W 24. edy­cji tego wyróż­nie­nia Kapi­tu­ła Nagro­dy posta­no­wi­ła pro­sić o jego przy­ję­cie JE Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go.

Przy wybo­rze Lau­re­ata wzię­to pod uwa­gę cało­kształt dzia­łal­no­ści dusz­pa­ster­skiej Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem dzia­łań na rzecz umac­nia­nia rodzin w Pol­sce, sku­tecz­ne­go podej­mo­wa­nia róż­nych form tej dzia­łal­no­ści, w celu dotar­cia do moż­li­wie naj­więk­sze­go gro­na odbior­ców. Kapi­tu­ła zauwa­ży­ła też, iż Lau­re­at, będąc naukow­cem, pod­jął i z powo­dze­niem reali­zu­je obo­wią­zek posłu­gi myśle­nia wobec rodzin w Pol­sce, znaj­du­ją­cej się nadal na wira­żu dzie­jów.

Metro­po­li­ta Kra­kow­ski  odważ­nie, w świe­cie opa­no­wy­wa­nym przez tzw. popraw­ność poli­tycz­ną,  wska­zu­je dro­go­wska­zy pro­wa­dzą­ce ludzi do zba­wie­nia, wska­zu­je w jaki spo­sób rodzi­ny we współ­cze­snym świe­cie powin­ny tę dro­gę prze­by­wać. Przed­sta­wie­nie praw­dy o błęd­nych, pro­wa­dzą­cych na manow­ce ide­olo­giach, takich jak  LGBT, gen­de­ryzm i eko­lo­gizm, wpi­su­je się jed­no­znacz­nie w posłu­gę myśle­nia Naukow­ca, Dusz­pa­ste­rza, Metro­po­li­ty. Jasne i pre­cy­zyj­ne wyka­za­nie błę­dów tych ide­olo­gii, poka­za­nie ich ukry­tych celów, do któ­rych pro­wa­dzą, oraz jed­no­znacz­ne prze­ciw­sta­wie­nie się im jest współ­cze­snym „non possu­mus”, któ­re przed laty sło­wem i świa­dec­twem swe­go życia wyra­żał Pry­mas Tysiąc­le­cia. Ta posta­wa Paste­rza wywo­łu­je gwał­tow­ny atak prze­ciw­ni­ków Kościo­ła. W takiej sytu­acji sta­nie po stro­nie praw­dy i jej obro­na ma cechy hero­icz­no­ści. To widać i to Kapi­tu­ła pra­gnie pod­kre­ślić, przed­sta­wia­jąc Lau­re­ata Nagro­dy.

To wszyst­ko, co w dzia­łal­no­ści Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go Kapi­tu­ła uwzględ­ni­ła przed­sta­wia­jąc ks. abp. Mar­ka Jędra­szew­skie­go jako tego­rocz­ne­go Lau­re­ata Nagro­dy, naj­peł­niej – wyda­je się – ujął ks. kard. Zenon Gro­cho­lew­ski w swo­im nie­daw­nym (z 29 grud­nia 2019 r.) liście do ks. abp. Mar­ka Jędra­szew­skie­go. Dla­te­go przy­wo­łu­jąc zda­nia z owe­go listu, Kapi­tu­ła czy­ni sło­wa wypo­wie­dzi Ks. Kar­dy­na­ła rów­nież swo­imi: „Pra­gnę wyra­zić moje wyso­kie uzna­nie dla Two­je­go umi­ło­wa­nia praw­dy, Kościo­ła, Pol­ski, dla Two­je­go poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści za powie­rzo­ną Ci misję, reali­zmu, odwa­gi w gło­sze­niu praw­dy obja­wio­nej i zdro­we­go roz­sąd­ku”.