Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Najważniejsze, najistotniejsze orędzie papieskie

Jan Paweł II powie­dział, że papie­skie wezwa­nie do modli­twy jest naj­waż­niej­szym, naj­istot­niej­szym orę­dziem papie­skim – i nigdy póź­niej go nie wyco­fał ani nie zmie­nił.

 Chcę wam powie­dzieć wszyst­kim, a zwłasz­cza mło­dym (bo, dziw­na rzecz, mło­dzi szcze­gól­nie sobie upodo­ba­li to miej­sce): nie usta­waj­cie w modli­twie. Trze­ba się zawsze modlić, a nigdy nie usta­wać (por. Łk 18,1), powie­dział Pan Jezus. Módl­cie się i kształ­tuj­cie poprzez modli­twę swo­je życie. „Nie samym chle­bem żyje czło­wiek” (Mt 4,4) i nie samą docze­sno­ścią, i nie tyl­ko poprzez zaspo­ka­ja­nie docze­snych – mate­rial­nych potrzeb, ambi­cji, pożą­dań, czło­wiek jest czło­wie­kiem… „Nie samym chle­bem żyje czło­wiek, ale wszel­kim sło­wem, któ­re pocho­dzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym sło­wem, sło­wem Bożym, trze­ba „nie usta­wać w modli­twie!”. Może to być nawet modli­twa bez słów…

Niech z tego miej­sca do wszyst­kich, któ­rzy mnie słu­cha­ją tutaj albo gdzie­kol­wiek, prze­mó­wi pro­ste i zasad­ni­cze papie­skie wezwa­nie do modli­twy. A jest to wezwa­nie naj­waż­niej­sze. Naj­istot­niej­sze orę­dzie!

W pierw­szą zaraz nie­dzie­lę po roz­po­czę­ciu nowe­go pon­ty­fi­ka­tu pro­si­łem, żeby mnie zawieź­li heli­kop­te­rem na Men­to­rel­lę, w pobli­żu Rzy­mu. I tam też uwa­ża­łem za swo­je pierw­sze zada­nie, paster­skie i papie­skie, wygło­sić takie orę­dzie o modli­twie. To jest zawsze pierw­sze, pod­sta­wo­we, naj­waż­niej­sze. I tu powta­rzam – nie te same sło­wa, ale tę samą spra­wę.

Frag­ment prze­mó­wie­nia do piel­grzy­mów zgro­ma­dzo­nych w Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej, 7 czerw­ca 1979 r.

Frag­ment tej wypo­wie­dzi Ojca Świę­te­go jest udo­ku­men­to­wa­ny na fil­mie (od 40 sek. do 2:12 min) dostęp­nym w Inter­ne­cie pod adre­sa­mi: https://archiwalna.pro-life.pl/filmy/a-jest-to-wezwanie-najwazniejsze lub https://www.youtube.com/watch?v=8jrN2ACBgpU