Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Największy dar”, czyli film o… przebaczeniu

Największy Dar

8 mar­ca do kin wcho­dzi naj­now­szy film Juana Manu­ela Cote­lo, hisz­pań­skie­go reży­se­ra zna­ne­go z pro­duk­cji „Mary’s Land. Zie­mi Maryi”. Przed­sta­wia on dra­ma­tycz­ne histo­rie kil­ku osób pocho­dzą­cych w róż­nych stron świa­ta i mówi, jak wiel­ką rolę w ich życiu ode­gra­ło prze­ba­cze­nie.

Reży­ser fil­mu mówi: „Naszą misją nie jest pro­duk­cja fil­mu, tyl­ko dotar­cie do ser­ca każ­de­go widza i spra­wie­nie, że spró­bu­je pora­dzić sobie ze swo­imi zra­nie­nia­mi”. Cote­lo ma nadzie­ję, że dzię­ki temu fil­mo­wi w cza­sach hej­tu, obmów i oszczerstw zosta­nie spro­wo­ko­wa­na fala prze­ba­cze­nia.

Naj­więk­szy dar” to fabu­la­ry­zo­wa­ny doku­ment w kon­wen­cji… wester­no­wej kome­dii (war­stwa fabu­lar­na) i kina fak­tu (war­stwa doku­men­tal­na). Głów­nym boha­te­rem opo­wie­ści jest reży­ser, któ­ry w sce­ne­rii mia­stecz­ka rodem z Dzi­kie­go Zacho­du krę­ci kla­sycz­ną histo­rię o wal­ce dobra ze złem. Na arty­stę przy­cho­dzi kry­zys twór­czy i spa­da masa wąt­pli­wo­ści. Zaczyn myśleć o tym, by zmie­nić zakoń­cze­nie.

mp

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.