Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Największy mit XXI wieku

Rys. J. Socha Największy mit XXI wieku

W dniach 316 grud­nia 2018 r. odby­ła się w Kato­wi­cach 24. sesja Kon­fe­ren­cji Stron Ramo­wej Kon­wen­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych w spra­wie zmian kli­ma­tu (COP24). W wyda­rze­niu wzię­ło udział bli­sko 30 tys. osób z 200 kra­jów, w tym wie­lu pre­mie­rów i mini­strów śro­do­wi­ska. Głów­nym celem było wdro­że­nie pro­gra­mu zmniej­sze­nia kon­cen­tra­cji CO2 w atmos­fe­rze, co powo­du­je pod­no­sze­nie się tem­pe­ra­tu­ry i spra­wia, że giną gatun­ki w przy­ro­dzie, postę­pu­je pro­ces pustyn­nie­nia, degra­da­cji powie­trza, zaso­bów wod­nych itp.

To praw­da, że zmia­ny kli­ma­tu mogą sta­no­wić jed­no z naj­więk­szych zagro­żeń naszych cza­sów: nawet Pol­ska, choć leży w umiar­ko­wa­nej stre­fie kli­ma­tycz­nej, to z powo­du ubie­gło­rocz­nej suszy stra­ty w rol­nic­twie się­gnę­ły 3,6 mld zł (klę­ska dotknę­ła 130 tys. gospo­darstw i znisz­czy­ła 3,5 mln hek­ta­rów upraw). W tym kon­tek­ście na kato­wic­kim szczy­cie usta­lo­no, by doko­nać ogól­no­świa­to­wej inwen­ta­ry­za­cji emi­sji CO2, opra­co­wać zasa­dy ich księ­go­wa­nia, okre­ślić regu­ły spra­woz­daw­czo­ści finan­so­wej, a przede wszyst­kim sta­rać się wypra­co­wać meto­do­lo­gię licze­nia emi­sji CO2, by przy­pi­sać kon­kret­ne dzia­ła­nia poszcze­gól­nym pań­stwom. Pro­blem jed­nak pole­ga na tym, że wie­lu naukow­ców na świe­cie nie zga­dza się z bada­nia­mi, któ­re mówią o tak dra­ma­tycz­nym wpły­wie emi­sji CO2 na kli­mat.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

Cze­sław Rysz­ka