Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Największym skarbem naszej ziemi są mężni ludzie

Pamięć o Bogu, to pamięć o Jego przy­ka­za­niach. Tu u Mat­ki Bożej Pie­kar­skiej sto­imy od zawsze na stra­ży nie­dzie­li, bo nie­dzie­la jest Boża i nasza! Wszy­scy uczmy się rodzin­ne­go świę­to­wa­nia, prze­ży­wa­nia nie­dzie­li. W tym dniu trze­ba pamięć o Panu, Bogu two­im, bo On udzie­la ci siły do zdo­by­cia bogac­twa. (…) Trze­ba umac­niać wię­zi z naj­bliż­szy­mi, któ­rzy na róż­ne spo­so­by zbyt szyb­ko odcho­dzą; trze­ba wyry­wać się z kie­ra­tu codzien­no­ści ku świa­tłu Bożej praw­dy i miło­ści. Trze­ba zbli­żyć się do natu­ry i kul­tu­ry! A przy tym, Bra­cia, nie rezy­gnu­je­cie pro­szę z nie­dziel­nej Mszy św., z sakra­men­tu poku­ty, z uczyn­ków miło­sier­dzia, z odwie­dza­nia star­szych i cho­rych krew­nych, zna­jo­mych. (…) Pie­kar­ska piel­grzym­ka jest prze­ży­wa­na w kon­tek­ście XII Metro­po­li­tal­ne­go Świę­ta Rodzi­ny, prze­ży­wa­ne­go pod hasłem „Rodzi­na – wspól­no­ta poko­ju”. Fun­da­men­tem rodzi­ny jest wspól­ne prze­ży­wa­nie i świę­to­wa­nie cza­su. Mężo­wie, ojco­wie, prze­ży­waj­cie wię­cej cza­su z rodzi­ną, pra­cuj­cie ramię w ramię z waszy­mi dzieć­mi, uczcie je jak odpo­wie­dzial­nie i z odda­niem wypeł­niać obo­wiąz­ki wobec Boga i ludzi. Rodzic powi­nien mówić, co jet dobre a co złe. W tym zada­niu bądź­cie moc­ni dara­mi Ducha Boże­go, zwłasz­cza cno­tą męstwa! Męstwo jest, rzecz jasna, owo­cem wia­ry, nadziei i miło­ści. Kie­dy wie­rzy­my w obiet­ni­ce Boga, mamy peł­ne zaufa­nie w siłę Bożą, a nie naszą. Kie­dy miłość jest naszym „napę­dem” i naszą moty­wa­cją, wte­dy męstwo wypeł­ni nas w spo­sób natu­ral­ny.  Naj­więk­szym skar­bem naszej zie­mi nie jest węgiel (…), lecz ludzie – męż­ni wier­ni, pra­cow­ni­cy i poboż­ni. Mówiąc współ­cze­snym języ­kiem… kapi­tał ludz­ki. (…) Duch wzy­wa do ewan­ge­licz­ne­go rady­ka­li­zmu wia­ry. Trze­ba go zwłasz­cza w prze­strze­ni spo­łecz­nej, aby nie zabra­kło nam wewnętrz­nej siły św. Pio­tra i śmia­ło­ści św. Paw­ła, szcze­re­go zaan­ga­żo­wa­nia się w obro­nę imie­nia spo­łecz­no­ści Kościo­ła.

Frag­ment sło­wa powi­tal­ne­go wygło­szo­ne­go na roz­po­czę­cie Piel­grzym­ki Męż­czyzn i Mło­dzień­ców do Mat­ki Spra­wie­dli­wo­ści i Miło­ści Spo­łecz­nej w Pie­ka­rach Ślą­skich, 26 V 2019 r.

ks. abp Wik­tor Skworc
Metro­po­li­ta Kato­wic­ki