Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nasze mesjańskie zadania

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Zwia­stu­ję wam radość wiel­ką, któ­ra będzie udzia­łem całe­go naro­du: dziś w mie­ście Dawi­da naro­dził się wam Zba­wi­ciel, któ­rym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,10). W odpo­wie­dzi na to orę­dzie dzi­siej­szej nocy cały świat chrze­ści­jań­ski wędru­je ducho­wo do Betle­jem, do miej­sca naro­dzin Mesja­sza. Wędru­je duchem do betle­jem­skiej gro­ty. Aby do niej dotrzeć, musi naj­pierw trzy­krot­nie się pokło­nić. Po raz pierw­szy, gdy prze­cho­dzi przez bar­dzo niskie drzwi, któ­re pro­wa­dzą do bazy­li­ki. Po raz dru­gi, aby przejść przez maleń­kie drzwi, któ­re wpro­wa­dzą go do gro­ty naro­dze­nia. Po raz trze­ci musi się pokło­nić, aby uca­ło­wać gwiaz­dę wska­zu­ją­cą na miej­sce naro­dzin Jezu­sa. Po tych pokło­nach nasz duch pogrą­ża się w mil­cze­niu, kon­tem­plu­jąc „wiel­ką tajem­ni­cę naszej wia­ry”, tajem­ni­cę naro­dzin Boga – Czło­wie­ka;. „Wie­rzę w jed­ne­go Boga […] On to dla nas ludzi i dla nasze­go zba­wie­nia zstą­pił z nie­ba. I za spra­wą Ducha Świę­te­go przy­jął cia­ło z Maryi Dzie­wi­cy i stał się czło­wie­kiem”. (…) O, boskie Dzie­ciąt­ko z Betle­jem! Razem z Mary­ją i Józe­fem wiel­bi­my Cie­bie tej nocy w mil­cze­niu. Kie­ru­jąc się wia­rą, nadzie­ją i miło­ścią, jaką zaszcze­pi­łeś w naszych ser­cach, chce­my speł­nić nasze mesjań­skie zada­nie wobec wszyst­kich ludzi bez wyjąt­ku i bez żad­ne­go podzia­łu; bez róż­ni­cy ras, kul­tur, języ­ków, świa­to­po­glą­dów.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej Paster­skiej w kate­drze Poznań­skiej,  25 XII 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski