Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Naturalne sposoby na boreliozę

Naturalne sposoby na boreliozę

Bore­lio­za to groź­na cho­ro­ba, stwa­rza­ją­ca ryzy­ko wie­lu powi­kłań, któ­ra jest roz­no­szo­na przez klesz­cze. Od wio­sny aż do póź­nej jesie­ni pod­czas wędró­wek po lasach i łąkach, a nawet pod­czas pra­cy w ogród­ku czy na dział­ce, jeste­śmy nara­że­ni na uką­sze­nie przez te owa­dy.

Lecze­nie bore­lio­zy jest trud­ne. Wyma­ga sto­so­wa­nia przez odpo­wied­ni czas anty­bio­ty­ku prze­pi­sa­ne­go przez leka­rza. Pro­fi­lak­tycz­nie – aby nie doszło do zaka­że­nia bak­te­rią wywo­łu­ją­cą tę wła­śnie cho­ro­bę – tuż po stwier­dze­niu uką­sze­nia przez klesz­cze, war­to od razu się­gać po leki z apte­ki Pana Boga. Bar­dzo popu­lar­nym środ­kiem jest czy­stek siwy i pro­po­lis.

Czy­stek siwy

W apte­kach, skle­pach zie­lar­skich, a nawet w wie­lu mar­ke­tach moż­na dziś kupić róż­ne gatun­ki czyst­ka z róż­nych kra­jów. Jak dotąd naj­więk­sze uzna­nie w medy­cy­nie zdo­był jed­nak czy­stek siwy Cistus inca­nus. Nale­ży koniecz­nie zwra­cać na to uwa­gę, gdyż czę­sto ofe­ru­je się inne jego gatun­ki o mniej­szej przy­dat­no­ści w lecze­niu.

War­tość lecz­ni­czą przed­sta­wia­ją liście i mło­de ulist­nio­ne pędy czyst­ka, a tak­że wytwa­rza­na przez nie żywi­ca – zwa­na dla potrzeb medy­cy­ny i kosme­ty­ki jako Lab­da­num. Liście i mło­de pędy zbie­ra się zaraz na począt­ku kwit­nie­nia roślin, cza­sem zry­wa się je przez cały okres kwit­nie­nia. Żywi­cę pozy­sku­je się nato­miast przez cały okres wege­ta­cji tych krze­wów.

Bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez nie­miec­kich uczo­nych na Uni­wer­sy­te­cie w Lip­sku suge­ru­ją, że czy­stek może sta­no­wić broń prze­ciw­ko trud­nej do lecze­nia bore­lio­zie (jej spraw­cą jest bak­te­ria  Bor­re­lia burg­dor­fe­ri). Podob­no nie­miec­cy leśni­cy pro­fi­lak­tycz­nie sto­su­ją  leki z tej rośli­ny, aby zabez­pie­czyć się przed tymi bak­te­ria­mi, roz­no­szo­ny­mi przez klesz­cze. W Niem­czech pro­wa­dzo­no też eks­pe­ry­men­ty medycz­ne, z któ­rych wyni­ka, że ole­jek uzy­ski­wa­ny z czyst­ka potra­fi nisz­czyć wiru­sy gry­py – m.in. H7N7H5N1.

Przy lecze­niu i zapo­bie­ga­niu bore­lio­zie war­to się­gać nie tyl­ko po her­bat­ki z zie­la czyst­ka siwe­go, ale przede wszyst­kim po pozy­ski­wa­ny z nie­go ole­jek lab­da­no­wy, któ­ry ma sil­niej­sze dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze.

Pro­po­lis – SOS przy bore­lio­zie

Pro­po­lis, a więc kit psz­cze­li, to tak­że spraw­dzo­ny śro­dek pomoc­ny m.in. w zwal­cza­niu bak­te­rii wywo­łu­ją­cej bore­lio­zę. Kie­dy tyl­ko stwier­dzi­my, że uką­sił nas kleszcz, zasto­suj­my  doust­nie nalew­kę pro­po­li­so­wą. W apte­kach i skle­pach zie­lar­skich jest do kupie­nia  nalew­ka  o nazwie Pro­po­lis 7% fir­my GAL – 1–2 łyżecz­ki 2–3 razy dzien­nie (naj­le­piej zażyć ją z mio­dem). Nalew­kę tę moż­na sto­so­wać nawet razem z anty­bio­ty­kiem prze­pi­sa­nym przez leka­rza, co potę­gu­je jego dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze. Nato­miast do dezyn­fe­ko­wa­nia miej­sca uką­sze­nia (po usu­nię­ciu owa­da) pro­po­nu­ję Api­pro­gram – kon­cen­trat pro­po­li­so­wy z jody­ną (fir­my Kora­na). Te dwa spe­cy­fi­ki war­to mieć zawsze pod ręką.

Zbi­gniew Tomasz Nowak