Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nauka Krzyża

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

W cier­pie­niu Jezu­sa grze­chy ludz­kie zosta­ją zgła­dzo­ne wła­śnie dla­te­go, że On jeden – jako Jed­no­ro­dzo­ny Syn Ojca nie­bie­skie­go – mógł je wziąć na sie­bie z tą miło­ścią ku Ojcu, któ­ra prze­wyż­sza zło wszel­kie­go grze­chu. Uni­ce­stwił zło i wypeł­nił tę prze­strzeń dobrem. (…) Tyl­ko Syn Boży był  zdol­ny ogar­nąć mia­rę zła, jakie zawie­ra się w grze­chu czło­wie­ka i ludz­ko­ści; w każ­dym i w „całym” grze­chu wedle roz­mia­rów histo­rycz­ne­go byto­wa­nia ludz­ko­ści na zie­mi. Tak więc na pyta­nie o sens cier­pie­nia Jezus dał odpo­wiedź nie tyl­ko swo­im naucza­niem, ale przede wszyst­kim wła­snym cier­pie­niem, któ­re sca­li­ło się z Jego naucza­niem w spo­sób orga­nicz­ny i nie­ro­ze­rwal­ny. Dał odpo­wiedź swo­ją „nauką krzy­ża”, jak­by ostat­nim, syn­te­tycz­nym sło­wem Jego naucza­nia (1 Kor 1,18). W ten spo­sób wypeł­ni­ła się do koń­ca zapo­wiedź Iza­ja­szo­we­go Słu­gi. Ludz­kie cier­pie­nie osią­gnę­ło swój szczyt w męce Jezu­sa, rów­no­cze­śnie zaś weszło ono w cał­ko­wi­cie nowy porzą­dek. Zosta­ło zwią­za­ne z miło­ścią, z tą miło­ścią, któ­ra two­rzy dobro, wypro­wa­dza­jąc je rów­nież ze zła, wypro­wa­dza­jąc je poprzez cier­pie­nie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Wiel­ki Pią­tek w Kate­drze Poznań­skiej,  19 IV 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski Metro­po­li­ta Poznań­ski