Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nawracajcie się i czyńcie pokutę

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Poku­tuj­cie więc i nawróć­cie się, aby grze­chy wasze zosta­ły zgła­dzo­ne, aby nade­szły od Pana dni ochło­dy, aby też posłał wam zapo­wie­dzia­ne­go Mesja­sza, Jezu­sa, któ­re­go nie­bo musi zatrzy­mać aż do cza­su odno­wie­nia wszyst­kich rze­czy” (Dz 3,19–21). Wszy­scy wier­ni, każ­dy na swój spo­sób, na pod­sta­wie pra­wa Boże­go zobo­wią­za­ni są czy­nić poku­tę. Żeby jed­nak – przez wspól­ne zacho­wa­nie poku­ty – złą­czy­li się mię­dzy sobą, zosta­ją naka­za­ne dni poku­ty, pod­czas któ­rych wier­ni powin­ni prze­zna­czać wię­cej cza­su na modli­twę, wyko­ny­wać uczyn­ki poboż­no­ści i miło­ści, podej­mo­wać akty umar­twie­nia przez wier­niej­sze wypeł­nia­nie wła­snych obo­wiąz­ków, zwłasz­cza zaś zacho­wy­wać post i wstrze­mięź­li­wość (por. kan. 1249 KPK). Dnia­mi poku­ty w Koście­le powszech­nym są poszcze­gól­ne piąt­ki całe­go roku i czas Wiel­kie­go Postu. (…) Nie­moż­li­wość zacho­wa­nia wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych w pią­tek zakła­da jed­nak pod­ję­cie innych form poku­ty, takich jak: modli­twa, jał­muż­na, uczyn­ki poboż­no­ści i miło­ści, wier­niej­sze speł­nia­nie obo­wiąz­ków.

Frag­ment wska­zań paster­skich na Wiel­ki Post, 1 III 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski