Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nie lękajcie się!

ks. inf. Ireneusz Skubiś

Pamię­ta­my te sło­wa Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II, któ­re wypo­wie­dział w dniu inau­gu­ra­cji pon­ty­fi­ka­tu. W ustach nowe­go Papie­ża, Sło­wia­ni­na, Pola­ka, były one zna­czą­ce. Jan Paweł II, któ­ry prze­żył okru­cień­stwo II woj­ny świa­to­wej, a potem cza­sy komu­ni­stycz­ne­go znie­wo­le­nia w Pol­sce, dobrze wie­dział, że Euro­pej­czy­cy są napeł­nie­ni lękiem. To zja­wi­sko prze­szy­wa­ło szcze­gól­nie Euro­pę Wschod­nią. Dla­te­go Ojciec Świę­ty poka­zał wiel­ki pro­blem lęku i stra­chu, para­li­żu­ją­cych Euro­pej­czy­ków, nie­po­kój pora­ża­ją­cy ludz­kie ser­ca i poszu­ki­wa­nie nadziei.

A gdzie moż­na szu­kać oca­le­nia? Otóż Ojciec Świę­ty wypo­wie­dział wte­dy kolej­ne waż­ne zda­nie: „Otwórz­cie drzwi Chry­stu­so­wi”. Bo tyl­ko Chry­stus daje pokój ser­com, siłę do życia i nadzie­ję, któ­ra zawieść nie może. Tyl­ko On, nasz Bóg.

Ludzie w Euro­pie doko­nu­ją róż­nych trans­ak­cji, pro­wa­dzą życie gospo­dar­cze, kul­tu­ral­ne, poli­tycz­ne; trze­ba dziś zauwa­żyć moc­ny trend życia mię­dzy­na­ro­do­we­go, ukła­dów poli­tycz­nych itp. Jako Pol­ska jeste­śmy człon­kiem Unii Euro­pej­skiej, ale nie daje to dosta­tecz­ne­go spo­ko­ju. Przez pol­skie ser­ca pły­nie lęk, gdy sły­szy­my wypo­wie­dzi wygła­sza­ne na róż­nych euro­pej­skich salo­nach. Podob­nie prze­ży­wa­ją go odpo­wie­dzial­ni za życie kra­ju poli­ty­cy. I wszy­scy szu­ka­my jakichś roz­wią­zań, jakie­goś zabez­pie­cze­nia, np. na wypa­dek, gdy­by nagle wybu­chła woj­na czy gdy­by dotknął nas głęb­szy kry­zys.

ks. inf. Ire­ne­usz Sku­biś

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.