Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nie ma zgody na profanacje i kpinę z Boga

Papież Bene­dykt XVI potwor­nym pro­ce­sem okre­śla rewo­lu­cję sek­su­al­ną. Na sku­tek świa­to­we­go tren­du odrzu­co­no nor­my etycz­ne i zasa­dy chrze­ści­jań­skiej wia­ry, wpro­wa­dzo­no m.in. zasa­dę „zaka­zu­je się zaka­zy­wać”. Postę­po­wa­nie w myśl tego hasła sta­ło się też źró­dłem depra­wa­cji, z któ­rą dziś mamy do czy­nie­nia tak­że w Pol­sce. Kościół bro­nią­cy zasad moral­no­ści chrze­ści­jań­skiej jest wro­giem i sze­rzo­na jest wobec nie­go nie­na­wiść. (…) Dziś wyda­je się, że bar­dzo czę­sto zapo­mi­na­my o roli Ducha Świę­te­go w wyzna­wa­niu naszej wia­ry. A to prze­cież Duch Świę­ty, jak tłu­ma­czył sam Jezus, uczy nas wszyst­kie­go i przy­po­mi­na Jego naukę. Duch Świę­ty poucza świat o grze­chu, spra­wie­dli­wo­ści i sądzie. Te praw­dy odrzu­ca współ­cze­sny czło­wiek. Na dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go wska­zy­wał św. Jan Paweł II, gdy na pla­cu Zwy­cię­stwa w War­sza­wie wołał: „Niech zstą­pi Duch Twój i odno­wi obli­cze zie­mi, tej zie­mi”. Jeże­li nie odwo­łu­je­my się do Ducha Świę­te­go, to wów­czas pozo­sta­je­my bier­ni i nasze reak­cje na zło w prak­ty­ce nie są dzia­ła­nia­mi odważ­nych świad­ków. Nie cho­dzi o wyj­ście na uli­ce, aby poprzez mani­fe­sta­cje na agre­sję odpo­wia­dać agre­sją, ale o zde­cy­do­wa­ną posta­wę. Zawsze i wszę­dzie musi­my sta­wiać gra­ni­ce. Nie ma naszej zgo­dy na pro­fa­na­cje, na kpi­nę z Boga, nie ma naszej zgo­dy na zasie­wa­nie nie­na­wi­ści spo­łecz­nej, o któ­rą cho­dzi nie tyl­ko wro­gom Kościo­ła, ale tak­że wro­gom Pol­ski. Dla­te­go trze­ba wołać do Ducha Świę­te­go o odwa­gę wia­ry, o odwa­gę w poka­zy­wa­niu gra­nic, któ­rych nikt nie ma pra­wa prze­kro­czyć, a co dopie­ro prze­su­wać. Naszym ratun­kiem jest też nabo­żeń­stwo pię­ciu pierw­szych sobót mie­sią­ca, o któ­re pro­si Mat­ka Boża w Fati­mie. Jest ono wyna­gro­dze­niem Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi tak­że za bluź­nier­stwa tych, któ­rzy dopusz­cza­ją się znie­wa­że­nia Maryi w Jej świę­tych wize­run­kach.

Frag­ment wywia­du udzie­lo­ne­go dla „Nasze­go Dzien­ni­ka”, 13 VI 2019 r.

ks. abp Wacław Depo
Metro­po­li­ta Czę­sto­chow­ski