Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nie można milczeć w kwestii aborcji

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Każ­de przyj­ście na świat nowe­go czło­wie­ka jest odbla­skiem i odbi­ciem naro­dzin Chry­stu­sa. Ale przy­szło nam żyć w świe­cie, któ­ry wie­le czy­ni, aby tej rado­ści nie było, aby zosta­ła stłu­mio­na, aby w ogó­le nie zaist­nia­ła. Znaj­du­je to swój wyraz w prze­ra­ża­ją­cej prak­ty­ce abor­cji, któ­ra w wie­lu demo­kra­tycz­nie usta­no­wio­nych usta­wo­daw­stwach jawi się jako pra­wo czło­wie­ka, zwłasz­cza kobie­ty – pra­wo do zabi­ja­nia. (…) Jan Paweł II w ency­kli­ce „Evan­ge­lium Vitae”, powo­łu­jąc się na swój papie­ski auto­ry­tet, jed­no­znacz­nie potę­pił jaką­kol­wiek for­mę pod­no­sze­nia ręki na życie bez­bron­ne­go, pod­kre­śla­jąc, że zabi­cie nie­win­nej isto­ty jest zawsze moral­nie złe i nie może być trak­to­wa­ne jako śro­dek do osią­gnię­cia dobre­go celu. Żad­na wła­dza nie ma pra­wa na to przy­zwa­lać. (…) Życie ludz­kie jest świę­te, nie­na­ru­szal­ne oraz że od same­go począt­ku aż do koń­ca nale­ży do Boga. Dopie­ro w świe­tle Ewan­ge­lii może­my zro­zu­mieć, że naj­więk­szą zbrod­nią jaką czło­wiek może wyrzą­dzić dru­gie­mu czło­wie­ko­wi jest ode­bra­nie mu życia. (…) Kościół nie może tu mil­czeć nawet wte­dy, kie­dy pań­stwa chlu­bią­ce się swo­ją demo­kra­cją mówią, że abor­cja jest pra­wem przy­na­leż­nym czło­wie­ko­wi i że to są war­to­ści euro­pej­skie. To są anty­war­to­ści. Euro­pa zosta­ła zbu­do­wa­na na chrze­ści­jań­skiej wie­rze, na krwi męczen­ni­ków, na świad­kach wia­ry miło­ści Boga i dru­gie­go czło­wie­ka. To jest praw­dzi­wa Euro­pa!

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. w Bazy­li­ce Mariac­kiej w Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, 25 III 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski