Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nie zaprzepaścić dziedzictwa przodków

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

W pierw­szą nie­dzie­lę listo­pa­da przy­pa­da­ją­cą po uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych modli­my się co roku o beaty­fi­ka­cję świad­ków wia­ry i kano­ni­za­cję bło­go­sła­wio­nych zwią­za­nych z Archi­die­ce­zją Poznań­ską. Czy­ni­my tak w prze­ko­na­niu, że nie wol­no nam zaprze­pa­ścić tego ogrom­ne­go dzie­dzic­twa ducho­we­go naszych przod­ków, któ­rzy – przez dosko­na­łe zjed­no­cze­nie z Chry­stu­sem – pozo­sta­wi­li nam wzór życia chrze­ści­jań­skie­go, sta­jąc się wycho­waw­ca­mi ludz­kich poko­leń. (…)  W tym roku do gro­na ocze­ku­ją­cych na beaty­fi­ka­cję doszła nowa oso­ba (…), a mia­no­wi­cie dr Wan­da Błeń­ska. Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Pol­ski zgo­dzi­ła się na roz­po­czę­cie jej pro­ce­su beaty­fi­ka­cyj­ne­go. Dok­tor Błeń­ska ‒ lekar­ka, misjo­nar­ka, Mat­ka Trę­do­wa­tych – zosta­ła zali­czo­na przez papie­ża Fran­cisz­ka do świad­ków wia­ry Świa­to­we­go Nad­zwy­czaj­ne­go Mie­sią­ca Misyj­ne­go w paź­dzier­ni­ku 2019 roku. (…) Przy swo­ich wybit­nych osią­gnię­ciach i uzna­niu pozo­sta­wa­ła zawsze oso­bą skrom­ną, pro­mie­niu­ją­cą wewnętrz­nym cie­płem, przy­ja­zną i pomoc­ną dla wszyst­kich, szcze­gól­nie dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych, uni­ka­ją­cą roz­gło­su. Mówi­ła o sobie: „Czu­ję się taka szczę­śli­wa… Mam jed­ną gorą­cą proś­bę … – żebym nigdy niko­mu nie wyci­snę­ła łez”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w inten­cji kano­ni­za­cji bło­go­sła­wio­nych i beaty­fi­ka­cji świad­ków wia­ry, cele­bro­wa­nej w kate­drze poznań­skiej, 3 XI 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski